Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Rodiče - cizinci

Poskytování bezplatné jazykové přípravy žákům – cizincům v ZŠ Kuncova

Vážení rodiče – cizinci,
od nového školního roku 2021/2022 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, dle které mají Vaše děti nárok na poskytování bezplatné jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří plní povinnou školní docházku.
Naše škola již několik let jazykovou přípravu a pomoc dětem s OMJ a s problémy s češtinou z různých dotací poskytovala, ale nebyl na ni právní nárok. Novela vyhlášky nabízí systémové řešení a stanovuje jasný rámec jazykové přípravy.
Na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání mají nárok jenom nově příchozí žáci-cizinci, kteří se přistěhovali do České republiky z jiné země, neumějí česky a stali se žáky školy od 1. 9. 2020 do současnosti, tedy žáci, kteří plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců (v tomto školním roce je tato podmínka mimořádně stanovena na 24 měsíců). Jedná se o děti s OMJ (odlišným mateřským jazykem), kterým je škola povinna do jednoho měsíce po přijetí k povinné školní docházce zajistit bezplatnou jazykovou přípravu, aby se mohly bez problémů co nejrychleji v plném rozsahu zapojit do povinné školní výuky. Vyhláškou garantovaný rozsah jazykové přípravy je minimálně 100 a maximálně 200 hodin ve školním roce.
I když má žák - cizinec na bezplatnou jazykovou přípravu nárok, nemusí tuto možnost využít. Pokud chce zákonný zástupce dítěte (žáka – cizince), aby jeho dítě bylo zařazeno do jazykové přípravy, musí podat žádost o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu, kterou odevzdá třídnímu učiteli a ten ji předá řediteli školy. Škola vytvoří výukové skupiny, které se naplňují maximálně do 10 žáků, a to s ohledem na věk dětí a jazykové dovednosti a znalost českého jazyka, kterou si ověří testem.
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 je MHMP pověřenou školou k zajištění bezplatné jazykové přípravy (výuky českého jazyka), protože v ní plní povinnou školní docházku více než 5% žáků – cizinců.
Škole se od 3. 1. 2022 podařilo zajistit učitelku českého jazyka pro žáky – cizince,  kterou je paní Bc. Jana Flégrová. Paní Flégrová bude zároveň koordinátorkou jazykové přípravy pro děti s OMJ a bude spolupracovat se všemi třídními učitelkami, které ve své třídě žáky – cizince evidují. Výuka bude probíhat denně 1 – 2 vyučovací hodiny v dopoledních hodinách v době vyučování v jazykové učebně v pavilonu A dle rozvrhu, který bude rodičům, žákům a třídním učitelkám k dispozici. Učebnice a výukové materiály pro vaše děti zajistí škola. Rozvrh bude vytvořen tak, aby žáci nepřicházeli každý týden ve stejný den o stále stejnou hodinu výuky rozvrhu třídy, ale bude se měnit po dnech i týdnech tak, aby žáci – cizinci neztráceli kontakt se svojí třídou, učitelkou a s vyučovanou látkou.
Škola může do skupin jazykové přípravy případně zařadit i žáky - cizince, kteří nesplňují zákonný nárok 12 měsíců resp. 24 měsíců v naší škole, nebo žáky s velkými problémy s češtinou, které jsou u nich překážkou při výuce a brání pochopení vyučované látce, ale jen tehdy, bude-li ve skupině volné místo.
Škola se ale postará různými formami podpory (Šablony III, doučování) i o žáky ohrožené školním neúspěchem a další žáky, kteří budou pomoc a pedagogickou péči potřebovat.
Vážení rodiče, věřím, že vzdělávací nabídku bezplatné jazykové přípravy (výuku češtiny) přímo v naší škole uvítáte a že do ní své děti přihlásíte. Výrazně tím pomůžete Vašim dětem, aby se s jazykovou bariérou co nejdříve vyrovnaly a co nejlépe ovládly český jazyk, který se stal jejich vzdělávacím jazykem.
Přeji Vám hodně štěstí a úspěchů a těším se na spolupráci s vámi.

 

V Praze dne 7. 12. 2021

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Žádost o jazykovou přípravu Typ: PDF dokument, Velikost: 212.76 kB

Ocenění a projekty


nahoru