Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Pro rodiče

Informace pro rodiče žáků ZŠ Kuncova - školní rok 2023/2024

Ředitel školy:    PaedDr. Pavel Petrnoušek

konzultace:          po telefonické domluvě

Zástupkyně ředitele pro I. stupeň a ŠD: Mgr. Eva Coufalová

konzultace:          po telefonické domluvě

Zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Petr Vaněk
konzultace:          po telefonické domluvě

Výchovný poradce: Mgr. Alena Klimt pro I. st. a Mgr. Jiřina Vojáčková pro II. stupeň

konzultace:          po telefonické domluvě

Telefony:             - ředitel                 - 235 520 991
  • sekretariát         - 235 520 975
  • školní družina - mobil 603 159 021
  • školní jídelna - 235 517 307

e-mail:                                info@zskuncova.org

Prezentace školy:            http://www.zskuncova.org

 

1. Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Adaptační kurzy: 6.A, 6.B a 6.C dle pokynů školy v září 2023

Ředitelské volno připadne na pátek 29. září 2023

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny proběhnou od 5. února do 11. února 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024, pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024 Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 13 do 18 hodin a v

  pátek 5. dubna 2024 od 13 do 17 hodin.

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 22. listopadu 2023

Lyžařský výcvik. kurz: termíny budou upřesněny
LVK pro žáky 8. – 9. ročníku v Rakousku (zdokonalovací): termín bude upřesněn
 
Podmínky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024:

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat dvě přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení  Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Uchazeč předloží vyplněnou přihlášku ke kontrole výchovné poradkyni a k podpisu řediteli základní školy nejpozději do pátku 16. února 2024.

Potvrzenou přihlášku základní školou odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2024. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. Od školního roku 2016/2017 jsou povinné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a z matematiky.

 

2.Vzdělávací programy
Ve školním roce 2023/2024 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu KUSTOD čj. 551/2007 (v 1. až 9. ročníku). ŠVP ZV KUSTOD umožňuje žákům od 6. ročníku vybrat si rozšířenou výuku v různých předmětech se zaměřením na matematiku a informatiku, cizí jazyky, tělesnou výchovu (specializace basketbal, judo) a výtvarnou výchovu (výtvarné techniky, dějiny umění).
 
3.Organizační náležitosti
Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele. (Formuláře ke stažení najdete na webových stránkách školy v sekci RODIČE - Ke stažení.)
Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné omluvit předem písemně nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče vyzvednou ve škole. Žáci mohou odejít sami pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce o uvolnění.
Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden nebo dva dny třídní učitel, na tři a více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem. Součástí žádosti musí být závazné prohlášení rodičů, že zajistí doučení zameškaného učiva.

Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od  počátku nepřítomnosti žáka,  po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů.

Stížnosti: S problémy či stížnostmi, které nedokáže vyřešit třídní učitel, se obracejte vždy na ředitele školy, pak teprve na odbor školství ÚMČ Praha 13 popř. ČŠI.

 

4.Školní družina
Provoz školní družiny:      6:30 – 7:40 hod.                  11:40 – 17:30 hod.

Platba za pololetí činí 1500,- Kč a platí se bankovním převodem

 

5.Školní jídelna

placení obědů: žáci 6 10 let → 33,- Kč, žáci 11 14 let → 35,- Kč, žáci starší 15 let→ 37,- Kč. Stravné se hradí bezhotovostně, a to buď převodem z bankovního účtu, nebo složenkou na účet ŠJ. Platby jsou zálohové, tedy předem. Volba jídel: volí se den předem jedno ze dvou nabízených jídel pomocí ISIC karty.

Odhlašování obědů: obědy je nutné odhlašovat telefonicky, mailem nebo pomocí karty nejpozději tentýž den ráno do 8:00 hod. Při absenci žáka lze odebrat oběd pouze první den, není - li žák odhlášen další dny ze školního stravování, musí rodič uhradit i režijní nákladyNabídka pro volný čas žáků – nepovinné předměty, kroužky

Placené kroužky: Anglický jazyk (pro 1. roč.), Anglický jazyk (pro 2. roč.), Hra na kytaru (začínající od 4. roč.), Hra na kytaru (pokročilí), Počítačové kroužky (2. – 4. roč.), Výtvarně – řemeslný kroužek (I. st.), Badminton (začínající od 4. ročníku), Badminton (pokročilí), Fotbal (1. - 3. r. – H), Míčové hry (I. st.), Judo (1. - 9. r.), Všeználek, Taneční škola (1. – 9. r.), Moderní gymnastika (1. - 9. r), Hra Go (3. – 9. roč.), Florbal pro I. st., Florbal pro II. st., Střelba, oddělení FZUŠ popř. jiné

 

7.Školská rada
Připomínky rodičů (s uvedením návrhu, kontaktní adresy a telefonu) zasílejte poštou na školní adresu. Můžete také využít třídního učitele, vedení školy, schránku u sekretariátu nebo školní emailovou adresu. Schůze rady proběhnou po dohodě se všemi členy ředitelně. Dobrovolný příspěvek pro každé pololetí školního roku 2023/2024 v jednotné výši Kč 200,- bude vybírán v říjnu a únoru (na podporu činnosti žáků a zajištění výchovně vzdělávacích úkolů). Přehled o využití darů bude vždy k pololetí k nahlédnutí na školské radě.
 
8.Třídní schůzky:

v pondělí 11. září 2023, 13. listopadu 2023, 8. ledna 2024, 15. dubna 2024, 3. června 2024 na I. stupni od 17:00 hod., na II. stupni od 17:30 hod.

Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy se koná vždy před třídními schůzkami od 16:15 hod (kromě 11.9.2023).

Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 17. června 2024 od 16:30 hod.

 
9.Pedagogické rady:

  v pondělí 4. září 2023, v pondělí 13. listopadu 2023, ve čtvrtek 25. ledna 2024, v pondělí 15. dubna 2024 a v pondělí 24. června 2024

Pro rodiče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ocenění a projekty


nahoru