Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Výuka jazyků

V ZŠ Kuncova vyučujeme 5 cizích jazyků. Vedle anglického jazyka je to německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk a francouzský jazyk.

Všechny jazyky vyučují pouze kvalifikovaní učitelé. Výuku angličtiny zajišťuje 9 vyučujících, výuku němčiny 3 vyučující, španělštinu vyučuje 1 učitelka, výuku ruštiny zajišťují 2 vyučující a francouzštinu vyučuje 1 učitelka.  Aprobovanost výuky německého, francouzského, španělského a ruského jazyka je 100%, aprobovanost výuky anglického jazyka je 98%.

Výuka angličtiny v 1. i ve 2. ročníku probíhá formou jazykového kroužku s jednohodinovou týdenní dotací. Malí žáci nepoužívají žádné učebnice, smyslem výuky je si hravou formou osvojit zvukovou (fonetickou) a základní slovní (lexikální) podobu anglického jazyka popř. gramatické ustálené vazby. Výuka je za úplatu, ale není drahá. Kroužky vedou vyučující anglického jazyka z naší školy.

Výuka anglického jazyka je povinná od 3. ročníku. Od školního roku 2020/2021 probíhá výuka díky personálnímu zajištění a prostorovým i technickým podmínkám děleně od 3. do 9. ročníku, tj. každá třída se dělí na 2 jazykové skupiny po 12 – 15 žácích s výjimkou několika tříd ve vyšších ročnících II. stupně, kde dobíhá dříve zavedený organizační model. Menší počet žáků ve skupině umožňuje častější komunikaci a kooperativní (skupinové) aktivity v hodinách. Výuka je vedena důsledně v anglickém jazyce s výjimkou vysvětlení gramatiky nebo obtížnějšího učiva. Učitelé angličtiny jsou výborní a pod jejich vedením dosahují naši žáci vynikajících výsledků. Ve školním roce 2019/2020 obsadili žáci naší školy dvakrát 1. místo v obvodním kole olympiády v anglickém jazyce, a to  v kategorii žáků 7. tříd i v kategorii žáků 8. a 9. tříd. Ve školním roce 2020/2021 obsadila naše žákyně v obvodním kole olympiády v anglickém jazyce, které proběhlo distančně, v kategorii 6. – 7. tříd 1. místo a žák 9. ročníku získal v kategorii 8. – 9. tříd 3. místo.

Žáci 3.  a 4. tříd používají učebnice Explore Together a žáci 5. - 9. ročníku učebnice Project Explore.

Žákům 4. – 5. tříd nabízíme za úhradu jazykový kroužek francouzštiny nebo němčiny. Při dostatečném zájmu rodičů můžeme otevřít pro děti i jazykový kroužek španělštiny.

Od 6. ročníku nabízíme a zajišťujeme rozšířenou výuku jazyků pro žáky a žákyně v jazykových skupinách po 8 – 16 žácích. Jako druhý cizí jazyk si žáci nejčastěji volí němčinu nebo španělštinu popř.  francouzštinu s tříhodinovou týdenní dotací. Těmto žákům od 7. ročníku přidáváme k angličtině i k druhému cizímu jazyku 1 hodinu konverzace týdně.

Od 7. ročníku mají všichni žáci a žákyně (tj. i žáci matematické, výtvarné a sportovní studijní skupiny) povinně vedle angličtiny další (druhý) cizí jazyk, a to německý, španělský, ruský nebo francouzský  s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. a v 8. ročníku a tříhodinovou dotací v 9. ročníku.

Výuka probíhá nejčastěji v kvalitně vybavených jazykových učebnách, kde mají vyučující k dispozici interaktivní tabuli, počítač a dataprojektor. V pavilonu B4 je učebna ruštiny, němčiny, španělštiny a dvě učebny angličtiny. Před vstupem do pavilonu B3 se nachází učebna francouzštiny a naproti ní jazyková učebna pro výuku angličtiny. Další čtyři jazykové učebny jsme zřídili v nově vybudovaných učebnách pavilonu A. Do dvou z nich jsme zakoupili nové interaktivní tabuli s dataprojektorem a PC.

Průběžně jsou nakupovány slovníky, mapy a nové učebnice. Pro výuku němčiny používáme nové učebnice Beste Freunde s pracovními sešity. Ve školním roce 2019/2020 obsadili žáci naší školy dvakrát 1. místo v obvodním kole olympiády v německém jazyce, a to  v kategorii žáků 7. tříd i v kategorii žáků 8. a 9. tříd. V kategorii 8. – 9. tříd obsadil náš žák i 3. místo. Ve školním roce 2020/2021 se obvodní kolo olympiády v německém jazyce nekonalo.

K výuce francouzštiny využíváme učebnice Décibel a pracovní sešity. Pro výuku ruštiny máme učebnice Raduga 1 a Raduga 2 nebo Klasnyje druzjá a také je doplňují pracovní sešity. Učebnice pro výuku výše uvedených cizích jazyků půjčujeme žákům zdarma, pracovní sešity objednáváme, ale hradí je zákonní zástupci dětí. Učebnice Aventura 1 s pracovním sešitem a CD pro výuku španělského jazyka tvoří komplet, který žákům zůstává, a proto celý set hradí rodiče. Ve školním roce 2021/2022 jsou tyto učebnice používány už jen v 9. ročníku. Žáci 6. až 8. tříd používají  nové učebnice španělštiny Explora 1.

Škola zajišťovala před pandemií COVID pro žáky poznávací zájezdy do Velké Británie a německy mluvících zemí a zapojovala se do mezinárodních projektů.

V letech 2011 - 2013 jsme se zúčastnili projektu COMENIUS, v jehož rámci jsme spolupracovali se dvěma školami v Belgii (Lieges a Visé), italskou školou v Bergamu a španělskou školou v Malaze. Hlavním dorozumívacím jazykem byla francouzština.

Na jaře 2020 podala škola žádost o zařazení do projektu ERASMUS. Projekt byl plánován na 2 roky. Hlavním dorozumívacím jazykem byla stanovena němčina, ale předpokládalo se i používání angličtiny. Do projektu, kam se přihlásily čtyři země Evropské unie: Řecko, Chorvatsko, Litva a Česká republika, jsme nebyli zařazeni a celý projekt byl vzhledem k pandemii COVID – 19 zrušen.

Ocenění a projekty


nahoru