Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

VÝUKA

Vzdělávací program

VÝUKA

Vzdělávací program

Od školního roku 2011/2012 se v naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KUSTOD (č. j. 551/2007) od 1. do 9. ročníku.

Od 6. ročníku do 9. ročníku v rámci ŠVP ZV KUSTOD nabízíme a zajišťujeme rozšířenou výuku matematiky a informatiky, rozšířenou výuku jazykůrozšířenou výuku tělesné výchovy (se zaměřením na basketbal a judo) a rozšířenou výuku výtvarné výchovy.

Každoročně se k nám do 6. ročníku z jiných základních škol hlásí více žáků, než kolik jich od nás odchází na víceletá gymnázia, protože máme s rozšířenou výukou zkušenosti, kvalifikovaný pedagogický sbor, velmi dobré materiální podmínky a naši žáci dosahují v soutěžích, olympiádách a testech výborných výsledků.

Od 6. ročníku nezřizujeme specializované třídy, ale studijní skupiny, a to tak, aby v každé třídě byli zastoupeni žáci i žákyně se všemi čtyřmi specializacemi. Do specializovaných skupin (matematické, jazykové, sportovní a výtvarné) se žáci ze všech tříd v ročníku spojují třikrát týdně.

PRO BUDOUCÍ ŠESŤÁKY:

Vážení rodiče, milí žáci 5. ročníku,

ve školním roce 2024/2025 otevřeme tři 6. třídy, které rozdělíme do čtyř studijních skupin dle Vašeho výběru, prospěchu žáka (uchazeče) v 1. pololetí 5. ročníku a dle jeho zájmu a dispozic. Nabízíme Vám rozšířenou výuku

  • jazyků (AJ - ŠpJ, AJ - NJ)
  • matematiky a informatiky
  • tělesné výchovy (judo, míčové hry)
  • výtvarné výchovy

Minimální počet žáků ve skupině je 12. Žáci všech studijních skupin budou mít s výjimkou rozšířené výuky (dle zařazení) společnou výuku ostatních předmětů v kmenových třídách a budou rozděleni tak, aby v každé 6. třídě byli zastoupeni zhruba stejně početně žáci dle prospěchu a pohlaví.

Do jazykové skupiny zařadí ředitel školy pouze ty žáky a žákyně, kteří měli na pololetním vysvědčení jedničku z českého jazyka i z angličtiny, popř. nejhůře dvojku z jednoho z jazyků, jazyky je baví a chtějí se zapojovat do jazykových soutěží a olympiád.

Do dotazníku je třeba uvést volbu 2. cizího jazyka (španělského nebo německého). Většina preferenčních hlasů rodičů určí výslednou volbu 2. cizího jazyka, popř. ředitel školy rozhodne o otevření obou jazykových skupin.

Výuka jazyků má v ZŠ Kuncova dlouholetou tradici a díky vynikající práci učitelů jazyků i vysokou úroveň. Škola zajišťuje výuku 5 cizích jazyků. Jako první cizí jazyk je vyučována angličtina od 3. do 9. ročníku s tříhodinovou týdenní dotací. Každá třída je na výuku angličtiny rozdělena na dvě skupiny tak, aby počet žáků ve skupině nepřesáhl 15. Od 6. ročníku si mohou žáci vybrat druhý cizí jazyk, a to španělštinu, němčinu, nebo francouzštinu (dle aktuální personální situace). Hodinová dotace pro angličtinu i druhý cizí jazyk je v 6. ročníku tři hodiny týdně. Od 7. do 8. ročníku je výuka 1. i 2. cizího jazyka posílena o jednu hodinu konverzace týdně, v 9. ročníku žáci mají dvě hodiny konverzace týdně v jednom a jednu v druhém cizím jazyce. Žáci jazykových skupin naší školy každoročně obsazují přední místa v jazykových olympiádách a soutěžích z angličtiny, němčiny i francouzštiny, a to v obvodních i krajských kolech. Žáci mají k dispozici 12 jazykových učeben s PC, interaktivní tabulí, moderní učebnice a programy, tři počítačové učebny, tablety aj. Výuku zajišťuje devět vyučujících angličtiny (aprobovanost 95 %), dvě vyučující němčiny (aprobovanost 100 %), dvě vyučující španělštiny (aprobovanost 100 %), dva vyučující ruštiny (aprobovanost 100 %) a jedna francouzštinářka (aprobovanost 100 %). Výuka je doplňována zájezdy do Velké Británie, Německa, popř. dalších zemí EU.

Žáci II. stupně, kteří nechodí od 6. ročníku do jazykové skupiny, mají povinně druhý cizí jazyk (francouzštinu, němčinu, španělštinu nebo ruštinu) od 7. do 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně v 7. a 8. ročníku a 3 hodiny týdně v 9. ročníku.

Do matematické skupiny zařadí ředitel školy pouze ty žáky a žákyně 5. ročníku, kteří měli na pololetním vysvědčení jedničku z matematiky, matematika je baví, projevují o ni zájem a chtějí se zapojovat do matematických soutěží a olympiád.

Výuka matematiky má v ZŠ Kuncova dlouholetou tradici a díky vynikající práci učitelů matematiky i vysokou úroveň. Žáci matematických skupin naší školy každoročně obsazují přední místa v matematických olympiádách a soutěžích, a to v obvodních i krajských kolech. K dispozici mají učebny matematiky s PC, dataprojektorem a interaktivní tabulí, nadstandardně vybavenou učebnu fyziky s hvězdným stropem, odborné učebny přírodopisu, chemie a zeměpisu, tři počítačové učebny na hodiny programování (každá s 30 notebooky), ozoboty, clicboty a WIFI síť.

Do sportovní skupiny zařadí ředitel školy všechny žáky a žákyně, kteří jsou zdrávi, mají rádi pohybové aktivity a sport a chtějí se zapojovat do sportovních soutěží a reprezentovat naši školu.

ZŠ Kuncova je dlouhodobě nejúspěšnější sportovní školou na obvodu Prahy 13. Žáci i žákyně naší školy dosahují v různých sportech (basketbal, judo, házená, fotbal, nohejbal, vybíjená, atletika) vynikajících výsledků, jsou častými účastníky i vítězi krajských a republikových soutěží. Žáci mají 5 hodin tělesné výchovy týdně (1 hodina je věnována judu, 2 hodiny míčovým hrám a 2 hodiny všeobecné tělesné výchově). K dispozici jsou tři školní tělocvičny, speciální tělocvična pro judo a venkovní sportovní areál se dvěma hřišti, doskočištěm a běžeckým oválem. Výuka bývá doplňována  lyžařským výcvikovým kurzem v tuzemsku i v zahraničí.

Do výtvarné skupiny zařadí ředitel školy všechny žáky a žákyně, kteří se rádi umělecky projevují a výtvarná výchova je baví.

Žáci výtvarných skupin mají 5 hodin výtvarné výchovy týdně (2 hodiny výtvarné výchovy se třídou, 2 hodiny výtvarných technik a 1 hodinu dějin umění). Žáci mají k dispozici dvě vybavené učebny výtvarné výchovy. Žáci se svými vyučujícími navštěvují galerie a výstavy a zapojují se do výtvarných soutěží. Řada z nich přechází na střední školy s výtvarným zaměřením (design, architektura, grafika, fotografování, malba, umělecká řemesla, švadlena, vlásenkářka, aranžérka aj.).

Vážení rodiče, prosím Vás o vyplnění dotazníku (vložit dotazník) Vašeho zájmu o zařazení Vašeho dítěte do některé z výše uvedených specializovaných skupin s ohledem na stanovené podmínky zařazení. Dotazníky, prosím, odevzdejte své třídní učitelce do 15. března 2024. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci. 

O otevření studijních skupin a zařazení jednotlivých žáků rozhodne ředitel školy do 24. června 2024.

PaedDr. Pavel Petrnoušek v. r., ředitel školy

 

Ocenění a projekty


nahoru