Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

VÝUKA

Vzdělávací program

Od školního roku 2011/2012 se v naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KUSTOD (č.j. 551/2007) od 1. do 9. ročníku.

Od 6. ročníku v rámci ŠVP ZV KUSTOD nabízíme rozšířenou výuku matematiky a informatiky, rozšířenou výuku jazykůrozšířenou výuku tělesné výchovy (se zaměřením na basketbal a judo) a rozšířenou výuku výtvarné výchovy.

Každoročně se k nám do 6. ročníku z jiných základních škol hlásí více žáků, než kolik jich od nás odchází na víceletá gymnázia, protože máme s rozšířenou výukou zkušenosti, kvalifikovaný pedagogický sbor, velmi dobré materiální podmínky a naši žáci dosahují v soutěžích, olympiádách a testech výborných výsledků.

Od 6. ročníku nezřizujeme specializované třídy, ale studijní skupiny, a to tak, aby v každé třídě byli zastoupeni žáci i žákyně se všemi čtyřmi specializacemi. Do specializovaných skupin (matematické, jazykové, sportovní a výtvarné) se žáci ze všech tříd v ročníku spojují třikrát týdně.

PRO BUDOUCÍ ŠESŤÁKY:

Vážení rodiče, milí žáci 5. ročníku,

ve školním roce 2019/2020 otevřeme tři 6. třídy, které rozdělíme do čtyř studijních skupin dle Vašeho výběru, prospěchu žáka (uchazeče) v 1. pololetí 5. ročníku a dle jeho zájmu a dispozic. Nabízíme Vám rozšířenou výuku

  • jazyků (AJ - FrJ, AJ - NJ, AJ - RJ, nebo AJ - ŠpJ )
  • matematiky a informatiky
  • tělesné výchovy (judo, basketbal)
  • výtvarné výchovy

Minimální počet žáků ve skupině je 12. Žáci všech studijních skupin budou mít s výjimkou rozšířené výuky (dle zařazení) společnou výuku ostatních předmětů v kmenových třídách a budou rozděleni tak, aby v každé 6. třídě byli zastoupeni zhruba stejně početně žáci dle prospěchu a pohlaví.

Všichni žáci, kteří budou zařazeni do budoucího 6. ročníku, vykonají z anglického jazyka na začátku června srovnávací test a budou rozděleni dle úrovně znalosti angličtiny a bez ohledu na to, kterou studijní skupinu si vybrali, do minimálně čtyř jazykových skupin, jejichž výuka bude probíhat ve stejnou vyučovací hodinu šesti vyučujícími angličtiny. Jazykové skupiny A-B-C jsou vzájemně prostupné tzn., že žák z nejslabší skupiny C může na základě doporučení vyučující AJ a dle rozhodnutí ředitele školy k začátku nového pololetí přejít do náročnější skupiny B a naopak.

Do jazykové skupiny bude zařazen/a žák/žákyně, který/která v prvním pololetí v 5. ročníku  prospěl/a s vyznamenáním (tj. do průměru 1,5 a za podmínky, že z žádného předmětu neměl/a známku horší než dvojku a chování velmi dobré). Přednost mají žáci, kteří byli hodnoceni jedničkou v českém jazyce a v angličtině. Do žádosti je třeba uvést volbu 2. cizího jazyka (francouzského nebo německého). Většina preferenčních hlasů rodičů určí výslednou volbu 2. cizího jazyka.

Jako první cizí jazyk je vyučována angličtina. Od 6. ročníku si mohou žáci vybrat druhý cizí jazyk, a to  francouzštinu nebo němčinu. Hodinová dotace pro angličtinu i druhý cizí jazyk je v 6. ročníku tři hodiny týdně. Od 7. do 9. ročníku je výuka 1. i 2. cizího jazyka posílena o jednu hodinu konverzace týdně. Výuka je doplňována zájezdy do Velké Británie, Německa, Francie nebo jiných evropských zemí. Žáci mají k dispozici moderní jazykovou laboratoř, pět odborných učeben a školní knihovnu s více než 6000 svazky a čtyřmi počítači. Výuku zajišťuje šest vyučujících angličtiny (aprobovanost 100 %), dvě vyučující němčiny (aprobovanost 100%), dvě vyučující španělštiny (aprobovanost 100%), dva vyučující ruštiny (aprobovanost 100%) a jedna vyučující francouzštiny. 

Žáci II. stupně, kteří nechodí od 6. ročníku do jazykové skupiny, mají povinně druhý cizí jazyk (francouzštinu, němčinu, ruštinu nebo španělštinu) od 7. do 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně.

Do matematické skupiny bude zařazen/a žák/žákyně, který/která v prvním pololetí v 5. ročníku prospěl/a s vyznamenáním (tj. do průměru 1,5 a za podmínky, že z žádného předmětu neměl/a známku horší než dvojku a chování velmi dobré). Přednost mají žáci s jedničkou z matematiky nebo úspěšní řešitelé matematické olympiády či jiné matematické soutěže minimálně obvodního významu.

Výuka matematiky má v ZŠ Kuncova dlouholetou tradici a díky vynikající práci učitelů matematiky i vysokou úroveň. Žáci matematických tříd naší školy každoročně obsazují přední místa v matematických olympiádách a soutěžích, a to v obvodních i krajských kolech. Bez problému jsou přijímáni na gymnázia a střední průmyslové školy, kde úspěšně studují. K dispozici mají odbornou učebnu matematiky s PC, dataprojektorem a interaktivní tabulí, nadstandardně vybavené učebny chemie - fyziky a přírodopisu a dvě kvalitně vybavené učebny výpočetní techniky s rychlým připojením k internetu.

Do sportovní skupiny bude zařazen/a žák/žákyně, který/která v 5. ročníku v prvním pololetí neměl/a žádnou známku horší než trojku a měl/a z chování jedničku. Přednost mají žáci s lepším prospěchem.

Žáci mají 5 hodin tělesné výchovy týdně (1 hodina je věnována judu, 2 hodiny míčovým hrám a 2 hodiny všeobecné tělesné výchově). K dispozici jsou tři školní tělocvičny a speciální tělocvična pro judo. Žáci i žákyně naší školy dosahují v profilovaných sportech (basketbal, judo) vynikajících výsledků, jsou častými účastníky i vítězi krajských a republikových soutěží. Výuka může být doplněna v každém ročníku týdenním sportovním soustředěním nebo lyžařským výcvikovým kurzem.

Do výtvarné skupiny bude zařazen/a žák/žákyně, který/která v 5. ročníku v prvním pololetí neměl/a žádnou známku horší než trojku a měl/a z chování jedničku. Přednost mají žáci s lepším prospěchem.

Studijní skupina je určena žákům, kteří  prokazují výtvarný talent (např. docházejí do ZUŠ, výtvarných zájmových kroužků). Žáci mají minimálně 4 hodiny výtvarné výchovy týdně (jednu až dvě společně s ostatními žáky ze své třídy a dále už jen v malém počtu jednu hodinu dějin umění a dvě hodiny výtvarných technik).

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu školy nejpozději do 15. června 2019.

Podmínky zařazení do studijní skupiny: Přednost mají  žáci bydlící ve spádové oblasti školy, žáci základních škol Prahy 13, žáci z jiných pražských obvodů a žáci s lepším prospěchem.

O otevření studijních skupin a zařazení jednotlivých žáků rozhodne ředitel školy do 20. června 2019.

PaedDr. Pavel Petrnoušek v.r., ředitel školy

Ocenění a projekty


nahoru