Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Technické zázemí

Úřad městské části Praha 13, která je naším zřizovatelem, díky úsilí vedení radnice a především místostarostky pro školství paní RNDr. Marcely Plesníkové získal od MHMP v posledních letech nemalé finanční prostředky, které investoval do rozvoje škol našeho obvodu. Stranou pozornosti radnice Prahy 13 nezůstala ani ZŠ Kuncova, která  se během posledních několika let stala jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících škol v Praze.

Technické zázemí ZŠ Kuncova se velmi výrazně zlepšilo, protože do školy bylo během posledních 5 let investováno téměř 93 miliónu korun. Od roku 2018 do roku 2022 proběhlo 9 velkých investičních akcí.

Nejdříve byl vybudován nový venkovní sportovní areál za více než 8 miliónů korun se dvěma hřišti, atletickým oválem, doskočištěm a dalším sportovním zázemím, který postavila za necelé čtyři měsíce (od února do konce května 2018) firma Bohemia Sport Technik. Areál jsme slavnostně otevřeli 31. května 2018 za účasti paní primátorky Krnáčové a vedení radnice Prahy 13.

Druhou investiční akcí byla výstavba nové školní jídelny a kuchyně se zázemím, která vznikla na východní straně budovy školy a byla napojena do prostoru šaten II. stupně. Nová školní jídelna s kuchyní umožňuje stravování až třem stům strávníků najednou a poskytuje jim moderní, příjemné a krásné zázemí. Stavba, která si vyžádala investici 47 miliónů korun, byla zahájena počátkem března 2018 a za půl roku byla pracovníky firmy Z&D Stavební společnost dokončena. Ke slavnostnímu otevření jídelny došlo 26. září 2018 za účasti vedení radnice Prahy 13 a radní z MHMP.

Navazující akcí bylo vybudování příjezdové komunikace pro zásobování nové školní jídelny základní školy, a rekonstrukce chodníku před školou. Stavební úpravy před budovou Základní školy Kuncova probíhaly od jara 2019 a koncem srpna byly dokončeny. Bylo třeba vybourat starou betonovou vanu, která vybíhala hluboko do chodníku od pláště budovy, a nahradit ji výrazně užším záhonem, aby došlo k rozšíření celého prostoru, který je rozdělen na dvě paralelní části: chodník, který přimyká ke školní budově, a dopravní komunikaci, jež je od chodníku oddělena lampami veřejného osvětlení, lavičkami, osázenými betonovými květníky a kamennými vrchlíky z původních stodůleckých statků. Součástí úprav bylo i vybourání staré betonové zídky u kostela a postavení nové opěrné zdi, která vypadá estetičtěji. Po skončení prací byla ještě provedena parková úprava, aby byl celý prostor připravený k slavnostnímu zahájení nového školního roku. Investice, kterou poskytla MČ Praha 13, dosáhla výše 7,5 miliónu korun. Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků ZŠ Kuncova v nejbližším okolí školy přistoupil ředitel školy k radikálnímu řešení v podobě nákupu a instalace zákazové závory, kterou byla u značky Zákaz vjezdu přepažena ulice Kuncova u výměníkové stanice. Smyslem tohoto opatření je zabránit neukázněným řidičům, kteří nerespektovali dopravní značení, zajíždět a parkovat přímo u vchodu do školy A1, kudy denně vcházejí a vycházejí stovky dětí, a ohrožovat tím jejich bezpečnost. Závora byla poprvé spuštěna a je používána od 17. 9. 2019. Po odblokování závory číselným kódem mohou projíždět pouze vozy se zásobováním školy, a to vpravo podél čela budovy školy. Závoru za 128 tisíc korun hradila škola z vlastního rozpočtu.

Díky dotaci MŠMT a MHMP na modernizaci pražských škol (Výzva č. 20) obdržela ZŠ Kuncova  téměř 2 milióny korun, za které byla na podzim 2019 vybudována nová učebna zeměpisu, provedena rekonstrukce učebny dílen a v areálu školy vedle nové školní jídelny vznikla na konci prosince 2019 na dřevěné podestě, která byla postavena nad drenáží u nové školní jídelny, dřevěná venkovní učebna ve formě skeletu srubu se sklolaminátovým zastřešením. V učebně zeměpisu bylo třeba provést vybourání pojezdu staré tabule a její demontáž, výmalbu učebny, výměnu osvětlovacích těles a pokládku nové podlahové krytiny, nákup a instalaci trojdílné interaktivní tabule Activboard s posunem, dataprojektorem, ozvučením a PC, vytvoření stupínku, na který byly umístěny na míru vyrobené 2 katedry, a zhotovení 15 kusů žákovských lavic na míru s atypicky velkou pracovní deskou. Do učebny zeměpisu bylo dodáno 30 nových nastavitelných žákovských židlí a regály a skříňky na uložení globusů, atlasů a map. Z učebny dílen bylo odvezeno 18 kusů starých dílenských stolů s poškozenými pracovními deskami a 17 svěráků na vypískování a nové nabarvení. Všechny stoly byly opatřeny novou bukovou deskou. V učebně dílen byly provedeny rozvody elektro a výměna osvětlovacích těles, výmalba učebny a pokládka nové podlahové krytiny. Z učebny zeměpisu byla do dílny přemístěna starší, ale funkční interaktivní tabule bez posunu, dataprojektor a počítač, které k názornosti výuky postačují. Součástí realizace Výzvy č. 20 byl i nákup 18 sad dílenského nářadí a 18 stavebnic Merkur.    

Během školního roku 2019/2020 (od konce září 2019 až do počátku června 2020) probíhala přestavba prostor staré školní jídelny a kuchyně ve 2. patře pavilonu A. Přestavba byla velmi náročná, protože bylo třeba za provozu školy provést vybourání příček i staré betonové podlahy po celé rozlehlé ploše bývalé kuchyně. Protože práce probíhaly nad odděleními školní družiny v 1. patře, z důvodu bezpečnosti jsme několikrát několik oddělení školní družiny přemístili ze západní strany na východní a naopak v koordinaci s vedoucím stavby. Kromě hlučnosti jsme se museli vyrovnat i se zvýšenou prašností a větším pohybem osob i stavební techniky v těsné blízkosti školy. Výsledek však stojí za to. Ve 2. podlaží pavilonu A vzniklo 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady a nová žákovská a učitelská sociální zařízení a v 1. patře pavilonu A byly vybudovány 2 garsoniéry pro učitele. Stavba si vyžádala investici od MHMP ve výši 20 miliónů korun. Do učeben byly vyvedeny světlovody ze střechy, takže přirozené denní osvětlení je velmi příjemné a nadstandardní. Umělé osvětlení je schované v podhledech, takže na stropy místností nebyla umístěna žádná osvětlovací tělesa. Třídy jsou laděny do tří barev: bílá, šedá, oranžová a působí velmi moderně a esteticky. V oknech jsou nové žaluzie a u oken nové parapety. Stěny u umyvadel a odpadkových košů jsou obložené světle šedými obklady. Do tříd byl rozveden internet a školní rozhlas.

I když paní místostarostka usilovala ihned po dokončení stavby o další dotaci ve výši 5 miliónů korun od MHMP na vybavení všech učeben interaktivními tabulemi a školním a žákovským nábytkem, nebyla žádost Prahy 13 vyřízena hned, ale až s více než ročním zpožděním a ne v požadované výši. V červnu 2021 MHMP přidělil Praze 13 dotaci ve výši 4 milióny korun na vybavení 12 učeben ZŠ Kuncova interaktivními tabulemi a počítači, žákovskými lavicemi a židlemi, katedrami a dalším školním nábytkem. Výběrového řízení se ujal ÚMČ Praha 13. Po jeho skončení byly během letních prázdnin 2022 postupně vyřízeny všechny objednávky, byla provedena instalace 12 nových interaktivních tabulí a PC, do každé z 12 učeben bylo dovezeno 15 lavic a 30 židlí (celkem 180 lavic a 360 židlí), 12 kateder, skříňky a třídní velkoplošné nástěnky. Dvě zánovní interaktivní tabule Activboard s posunem a dataprojektorem, které jsme v předchozích letech pořídili z darů školské rady, sponzorů a rodičů, jsme z učeben v pavilonu A přemístili do tříd I. stupně v pavilonu B1, kde nahradily dvě staré a již dosluhující interaktivní tabule.

Ve školním roce 2020/2021 získala škola od SFŽP téměř půl miliónu korun na realizaci projektu Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Kuncova. V létě 2021 v rámci realizace projektu byla dřevěná učebna vybavena 6 edukativními deskami s přírodovědnou tématikou a dřevěná přístupová podesta byla po obou stranách opatřena z bezpečnostních důvodů dřevěným zábradlím. Učebna slouží k výuce i k mimoškolním činnostem jen za příznivých povětrnostních podmínek, protože nemá okna ani dveře. V učebně je k dispozici dřevěná tabule a bude do ní ještě umístěn vzorkovník dřev. Učebna bude poskytovat zázemí nejen pro výuku prvouky, přírodovědy a přírodopisu, protože je umístěna ve školní zahradě, kde je velké množství stromů a keřů, ale v odpoledních hodinách i dětem ze školní družiny nebo ekologického kroužku. Vedle učebny byla umístěna geoexpozice s 16 vzorky nerostů a hornin a alpinum se skalničkami a trvalkami. Po vymýcení náletových křovin a úpravě terénu byla vytvořeno jezírko s filtrací vody a vodními rostlinami a do hliněného valu naproti jezírku byl umístěn dřevěný hobití domek ze smrkového a modřínového dřeva. Jezírko jsme zarybnili 6 líny, ale na jaře 2022 došlo k poruše filtrace a poklesu vody, a proto jsme líny odchytili a přemístili do jezírka v Panské zahradě kousek od školy. V zahradě, do které byly vysazeny tři ovocné stromy (ořešák, slivoň a hrušeň) nechybí ani hmyzí domek, který je umístěn na boční straně dřevěné učebny. Vyučující mají k dispozici pro názornost výuky i modely vodních živočichů v životní velikosti a reálné podobě, které jsou k vyzvednutí u vyučující přírodopisu. Všechny vyučující I. stupně a učitelky přírodopisu absolvovaly na podzim 2021 odborné školení, jak přírodní zahradu pro výuku využívat a jak s žáky pracovat.

Na základě úspěšně podané a vyřízené žádosti ředitele školy o dotaci na vybudování nové učebny fyziky od ESF a MŠMT obdržela ZŠ Kuncova v rámci výzvy č. 48 téměř 2 milióny korun na realizaci, která byla provedena během letních prázdnin 2022. Učebna fyziky s hvězdným stropem, PC, moderní interaktivní tabulí, elektronicky ovladatelnými dvojitými venkovními žaluziemi, stupínkem, katedrou a demonstračním stolem, skříňkami, demonstrační stěnou a na míru vyrobeným žákovským nábytkem byla vybavena i moderními výukovými pomůckami a přístroji. Původní kmenová učebna nacházející se nalevo ve 2. poschodí pavilonu B3 byla prodloužena a zvětšena vybouráním a posunutím příčky mezi ní a prostřední menší učebnou, ze které jsme vytvořili kabinet fyziky, do kterého se vchází nově osazenými dveřmi přímo z učebny, ale i dalšími dveřmi ze školní chodby. Stejnou stavební úpravou jsme posunuli příčku v učebně zeměpisu směrem do kabinetu fyziky, abychom ji též prodloužili a zvětšili. Škola tak získala dvě prostorově i materiálně nadstandardní učebny, které umožňují realizovat badatelsky orientovanou výuku.  

Během léta 2022 jsme z dotace MŠMT ve výši 850 tisíc korun na podporu výuky informatiky a programování a s ohledem na zahájení této výuky v naší škole od školního roku 2022/2023 pro žáky od 4. ročníku vybudovali třetí učebnu PC III ve 2. patře pavilonu A s 30 notebooky, 15 novými lavicemi, 30 židlemi, novou katedrou s PC a interaktivní tabulí. Rozvody internetu jsme zajistili prostřednictvím firmy Aqua Healt z vlastního rozpočtu a z darů rodičů a sponzorů. Zajistili jsme podmínky pro on-line testování žáků po třídách pro různá inspekční šetření i národní testování (SCIO) a zakoupili jsme (za 50 tisíc korun) sadu výukových robotů na programování tzv. ozobotů. Do všech notebooků i stávajících počítačů ve třídách I. i II. stupně a v odborných učebnách jsme nainstalovali výukovou platformu Google classroom, aby mohli učitelé v případě potřeby vyučovat na dálku ze školy i z domova.

Během léta 2022 jsme z dotace MČ Praha 13 ve výši 200 000 Kč zřídili a vybavili novým školním nábytkem učebnu I. E, pro ukrajinské žáky.

Z pavilonu B4 jsme přestěhovali jazykové učebny angličtiny a němčiny do nových učeben v pavilonu A, abychom uvolnili prostory pro třídy I. stupně, kterých stále přibývá.

Z učebny němčiny v pavilonu B4 jsme vytvořili jazykovou učebnu českého jazyka pro žáky – cizince.

Z učebny francouzštiny v přízemí u pavilonu B3 jsme vytvořili kancelář školní psycholožky.

Od školního roku 2022/2023 v pavilonu A využíváme 8 učeben (z toho 3 kmenové a jedna PC III) především pro jazykovou výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny, společenskovědních předmětů (dějepis, výchova k občanství) a informatiky a základů programování. Ve 2 učebnách byla na jaře 2022 zřízena detašovaná pracoviště MŠ pro ukrajinské předškoláky, která fungují i v letošním školním roce, a 2 učebny využívá pro výuku FZUŠ Stodůlky.

Jak v loňském, tak i v letošním školním roce se obrátil ředitel školy na rodiče našich žáků s prosbou o finanční pomoc. Letos jsme získali dary přesahující 100 tisíc korun díky velkorysosti rodičů a sponzorů a Školské rady ZŠ Kuncova, které jsme použili na předělání rozvodů internetu do všech učeben v pavilonu B3 v souvislosti s budováním učebny fyziky, nákup ozobotů pro výuku základů programování a rozvody internetu v nové počítačové učebně PC III.

Škola po přestavbě v pavilonu A disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. Ředitel školy požádal počátkem září 2020 o navýšení kapacity školy z 950 na 1080 žáků, protože škole každoročně přibývají žáci na I. i na II. stupni a navíc se do ní hlásí hodně zájemců z jiných městských částí i děti mimopražské. Žádosti bylo MŠMT vyhověno a ZŠ Kuncova má od 1. 9. 2021 kapacitu 1 080 žáků.

Spádovost ZŠ Kuncova se rozrostla o ulice nejzápadnější části Prahy 13, kterou je tzv. Západní Město, kde se dále staví a počty žáků stoupají. V současnosti má ZŠ Kuncova MHMP stanoveno 46 spádových ulic. Při zápisu dětí do budoucího 1. ročníku jsme schopni po přestavbě přijímat nejen děti ze spádových ulic školy, ale i  z dalších částí Prahy 13, jiných pražských částí i děti mimopražské.

Situace s naplněností tříd se ale dramaticky zhoršila po zahájení vojenské agrese Ruska proti Ukrajině na konci února 2022, která vyvolala masivní migrační vlnu Ukrajinců především do Polska a České republiky. Většina ukrajinských rodičů se usadila v Praze, Brně a dalších větších městech ČR a začala přihlašovat své děti k základnímu vzdělávání do českých škol. Do naší školy od konce února do poloviny října nastoupilo 60 ukrajinských dětí a jejich příliv se ještě nezastavil. Ve většině tříd od 3. až do 9. ročníku máme 29 až 30 žáků, takže je kapacita některých ročníků zcela naplněná a v některých ročnících není ani jedno volné místo. Několik tříd je navíc prostorově menších, takže se do nich 30 žáků nemůže vejít.

Příliv žáků – cizinců, ale i nových českých dětí přinesl technický problém v podobě nedostatku šatních skříněk a míst. Na počátku září 2022 jsme museli umístit žáky 5 prvních tříd + skupinu dalších nových žáků z Ukrajiny do 3 šatních klecí v šatnách I. stupně u vchodu A1, takže v jedné šatní kleci bylo 49 malých školáků a bylo jasné, že tuto kritickou situaci musíme naléhavě řešit. Ředitel školy se obrátil přímo na místostarostku pro školství na Praze 13 paní RNDr. Marcelu Plesníkovou, která s panem starostou Ing. Davidem Vodrážkou a dalšími radními okamžitě celou situaci projednala a Rada MČ Praha 13 navýšila rozpočet ZŠ Kuncova o 275 000 Kč na nákup nových šatních skříněk. Vzhledem k tomu, že je z této částky možné při stávající ceně pořídit „jen“ 82 skříněk, požádá ředitel školy členy Školské rady ZŠ Kuncova ještě o dar ve výši 58 000 Kč na zakoupení dalších 15 skříněk. Po vyřízení objednávky v počtu 97 ks umístíme skříňky během podzimu jak do prostoru šaten I. stupně, tak do místnosti stávající školní knihovny za šatnami II. stupně s tím, že knihovnu a všechny knížky přestěhujeme do volné místnosti vedle pavilonu I. stupně B1 a provedeme reorganizaci šatních míst a skříněk. 

Ve školním roce 2022/2023 využívá ZŠ Kuncova 32 kmenových učeben (z toho 8 zároveň slouží i jako odborné pracovny), 24 odborných pracoven, 30 kabinetů, 3 tělocvičny se sociálním zázemím (sprchy, WC), venkovní sportovní areál se dvěma hřišti, atletickým oválem s běžeckou rovinkou a zázemím pro skok daleký a vrh koulí, 1 venkovní dřevěnou učebnu (altán), 1 školní knihovnu s více než 6000 svazky, 1 cvičebnu pro judo, 1 místnost s pedagogickým dozorem, 12 místností pro školní družinu1 jídelnu se školní kuchyní.

Ve škole jsou 3 počítačové učebny (každá s 30 pracovními místy) a celkem 90 notebooky. Do PC učebny II, kde je 30 pracovních míst a kvalitní pracovní stoly řazené za sebou, jsme z operačního programu MŠMT Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony II) v roce 2019 pořídili 26 notebooků, které nahradily 30 stolních PC, které jsme využívali již 7 let. Do Počítačové učebny I, kde bylo jen 20 pracovních míst po obvodu učebny a již žádné použitelné počítače, jsme nechali v létě 2020 vyrobit na míru 10 nových pracovních stolů, aby se kapacita třídy navýšila na 30 míst. V říjnu 2020 jsme zakoupili z dotace MŠMT 35 PC (notebooků), které jsme zapůjčili žákům i učitelům pro zajištění distanční on-line výuky. Po jejím skončení jsme do 1. PC učebny umístili 30 notebooků a dalších 5 notebooků jsme doplnili do učebny PC II. V létě 2022 jsme z dotace MŠMT pořídili 31 notebooků a 3D tiskárnu a vytvořili jsme třetí počítačovou učebnu PC III. Notebooky jsme položili na standardní lavice, pod kterými jsou v lištách rozvedeny kabely. K dispozici žáci mají i sadu 18 ks ozobotů. Zajistili jsme podmínky i pro on-line testování žáků po třídách pro různá inspekční šetření i národní testování (SCIO). Díky výborné spolupráci s firmou Aqua Health, s.r.o., která zajišťuje jako smluvní partner správu a servis počítačové sítě v naší škole, jsme darem získali v předloňském školním roce 25 PC Dell OptiPlex 3050 v hodnotě 37 500 Kč, které jsme využili jak pro distanční výuku pro vyučující i pro žáky, tak pro obnovu za staré PC. Do všech notebooků i stávajících počítačů ve třídách I. i II. stupně a v odborných učebnách jsme nainstalovali výukovou platformu Google classroom, aby mohli učitelé vyučovat na dálku ze školy i z domova.

Přehled odborných učeben:

 • tři počítačové učebny (30 + 30 + 30 notebooků) v pavilonu A
 • jazyková učebna AJ v pavilonu A
 • jazyková učebna AJ (IX. C) v pavilonu A
 • jazyková učebna AJ (VIII. D) v pavilonu A
 • jazyková učebna němčiny v pavilonu A
 • jazyková učebna němčiny v pavilonu A
 • jazyková učebna francouzštiny v pavilonu A
 • jazyková učebna ruštiny a angličtiny v pavilonu B4
 • jazyková učebna angličtiny v přízemí u pavilonu B3
 • jazyková učebna španělštiny a hudební výchovy (VII. B) v pavilonu B4
 • hudebna pro žáky II. stupně v pavilonu B4
 • matematika (VI. B)
 • chemie v pavilonu B3
 • fyzika (VI. C) v pavilonu B3
 • zeměpis (IX. B) v pavilonu B3
 • přírodopis (VIII. A) v pavilonu B3     
 • výtvarná výchova I (VIII. B) v pavilonu B3
 • výtvarná výchova II v pavilonu B3
 • místnost s pedagogickým dozorem v pavilonu B4
 • cvičná kuchyňka
 • malá cvičná jídelna
 • místnost pro výuku češtiny žáků – cizinců v pavilonu B4
 • dílna v pavilonu C
 • tři tělocvičny
 • sál pro judo
 • venkovní dřevěná učebna (altán)

V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. Nadstandardně vybavená je učebna fyziky, učebna zeměpisu,  2 učebny výtvarné výchovy, učebna chemie a učebna přírodopisu v pavilonu B3, jazykové učebny (angličtiny, němčiny francouzštiny) v pavilonu A, učebna hudební výchovy a španělštiny v pavilonu B4, 12 tříd I. stupně (7 tříd I. stupně  v pavilonu B4 a 6 třídy I. stupně v pavilonu B1), kde jsou všude trojdílné interaktivní tabule s posunem, dataprojektorem a počítačem, školní dílna a cvičná kuchyňka.

Kromě technického vybavení jsou odborné učebny fyziky, zeměpisu, chemie, přírodopisu i tři počítačové učebny vybaveny na míru vyrobeným kvalitním školním nábytkem: katedrami, stěnami s výukovými pomůckami, učitelskými skříňkami, žákovskými lavicemi a židlemi.   

V učebně českého jazyka - hudební výchovy je pro žáky II. stupně k dispozici interaktivní tabule s posunem a popisovatelnými bočnicemi, počítač s připojením k internetu a dataprojektor. Kromě toho vyučující Hv používají i hi-fi soupravu, videorekordér pro CD i DVD, elektronické klávesové nástroje, orffovský instrumentář, výukový program pro hudební výchovu Sibelius a několik klasických akustických kytar a combo.

Ve všech třídách I. stupně a ve většině tříd II. stupně je nový žákovský nábytek (nastavitelné lavice a židle) a školní nábytek (skříňky, regály a nástěnky na míru).

Ve všech třídách (17) I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky na uložení věcí a pomůcek na tělesnou a výtvarnou výchovu.

Škola má 2 učebny výtvarné výchovy pro žáky II. stupně v pavilonu B3. Do druhé učebny Vv bylo na jaře 2019 pořízeno 30 pracovních žákovských stolů s nastavitelnou pracovní deskou, regály, nástěnky a sušáky na výkresy za 277 tisíc korun.

Nejvýznamnější investiční akce v roce 2021/2022:

 • vybudování odborné učebny fyziky s hvězdným stropem, PC, moderní interaktivní tabulí, elektronicky ovladatelnými dvojitými venkovními žaluziemi, stupínkem, katedrou a demonstračním stolem, skříňkami, demonstrační stěnou a na míru vyrobeným žákovským nábytkem a moderními výukovými pomůckami a přístroji (za 249 054 Kč), vybudování kabinetu fyzikyzvětšení učebny zeměpisu  vše za 1 970 603 Kč z dotace MŠMT a ESF
 • vybavení 12 učeben pavilonu A interaktivními tabulemi a počítači, žákovskými lavicemi a židlemi, katedrami a dalším školním nábytkem. Do každé z 12 učeben bylo dovezeno 15 lavic a 30 židlí (celkem 180 lavic a 360 židlí), 12 kateder, skříňky a třídní velkoplošné nástěnky, celkem za 4 milióny korun z dotace MHMP
 • vybudování 3. počítačové učebny (PC III) s 30 notebooky, PC učitele, interaktivní tabulí, novým žákovským nábytkem, 3D tiskárnou za 817 238 Kč z dotace MŠMT
 • vybudování I. E (ukrajinská třída), pořízení 15 lavic, 30 židlí, učitelské katedry a žákovských skříněk z dotace MČ Praha 13 ve výši 200 000 Kč
 • nákup školního nábytku (15 lavic, 30 židlí, katedra) do třídy II. D z vlastního rozpočtu za 97 729 Kč
 • pořízení 7 notebooků z dotace MŠMT ve výši 146 000 Kč pro případnou on – line výuku
 • nákup sady 18 ks malých robotů (ozobotů) z daru od Školské rady ZŠ Kuncova ve výši 50 000 Kč na výuku programování
 • nákup žákovských skříněk do tří tříd I. stupně (II. D, V. B, V. C) za 59 017 Kč z vlastního rozpočtu
 • nákup kopírky za 59 539 Kč do kabinetu pro vyučující v pavilonu A
 • nákup nábytku do kabinetu č. 8 v pavilonu A za 34 141 Kč z vlastního rozpočtu
 • výmalba prostor školní družiny za 80 000 Kč z dotace MČ Praha 13
 • instalace nových zářivek do přízemí pavilonu B1 za 17 550 Kč
 • výmalba učebny a oprava prasklin (VII. A) za 17 920 Kč z dotace MČ Praha 13
 • vybudování kanceláře školní psycholožky (elektroinstalační práce, výmalba aj.) za 20 650 Kč
 • nákup nového projektoru do II. A za 20 000 Kč
 • náklady na IT služby (rozvody internetu v pavilonu B3 v souvislosti s budováním učebny fyziky, rozvody internetu v učebně PC III aj.) za 334 781 Kč
 • opravy žaluzií (56 497 Kč)
 • opravy kotlů, pásu k myčce, klimatizace a další náklady na zajištění provozu školní jídelny za 298 850 Kč

Investice během školního roku 2021/2022 dosáhly částky 8 283 715 Kč.

Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben a kabinetů. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu.

Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 54 interaktivních tabulí (z toho 31 s posunem), 43 dataprojektorů a 150 počítačů, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. V učebně II. A využívá vyučující při výuce s žáky 30 tabletů propojených s PC, dataprojektorem a interaktivní tabulí. K dispozici jsou i interaktivní učebnice a výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky.

Škola využívá školní program Bakaláři, vede elektronické třídní knihy a od února 2018 i elektronické žákovské knížky.

Od školního roku 2018/2019 používáme ve škole elektronický systém docházky prostřednictvím čtecích zařízení žákovských karet ISIC u vchodů do školy a učitelských karet ITIC u sborovny. Karty ISIC používáme zároveň i pro přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně. ISIC karty hradí svým dětem rodiče, ITIC karty hradí učitelům škola. Pro nové žáky jsme 5. září zajistili fotografování na průkaz přímo ve škole a vyhotovení karty ISIC během měsíce září za 350 korun. Karta se znakem ZŠ Kuncova a jménem žáka je osobním majetkem a identifikačním průkazem  žáka a přináší jeho nositeli až 2000 výhod a slev po dobu jeho docházky do naší školy. Slouží mj. i k prokázání věku v dopravních prostředcích. Povinností žáků (i učitelů) naší školy je po příchodu do školy přiložit svoji kartu ke strojku a tím zaznamenat čas příchodu do programu Bakaláři, elektronické třídní knihy i žákovské knížky. S ohledem na to byl upraven i školní řád.

U vchodu A1, kudy vstupují a vycházejí mladší žáci, a odpoledne žáci FZUŠ Stodůlky, která je u nás v pronájmu, se nachází recepce (mobilní dřevěný pult), který poskytuje důstojné zázemí pro vrátné.

Od roku 2016 používáme u vchodu A1 videotelefon, který je rozveden do všech deseti oddělení školní družiny i do multikulturní místnosti. Videotelefon je určen rodičům k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Smyslem je, aby byl omezen volný pohyb osob po budově školy s ohledem na stoupající nároky na bezpečnost žáků a zaměstnanců naší školy a na stále přetrvávající riziko šíření COVID – 19.

Každoročně obměňujeme školní nábytek tak, aby byly ve všech učebnách žákům k dispozici nastavitelné lavice a židle a vyučujícím moderní skříňky, regály a nástěnky. Nákladnou obměnu školního nábytku hradíme z rozpočtu školy i z rezervního fondu. Vybavení všech tříd I. stupně novým nábytkem jsme dokončili ve školním roce 2015/2016.

Ve výměně klasických tabulí, stárnoucích počítačů, dataprojektorů a interaktivních tabulí a ve výměně starých lavic, židlí a nábytku ve třídách (především v pavilonu B3, kde jsou třídy II. stupně) budeme cíleně pokračovat i v dalších letech.

V dalších letech plánujeme vybudování učebny virtuální reality, učebny hudební výchovy a posilovny.

Na jaře 2017 jsme na chodbách pavilonu B1 zřídili dva čtenářské koutky pro žáky I. stupně a v pavilonu B4 jeden čtenářský koutek s cizojazyčnou literaturou pro žáky II. stupně.

Žáci I. i II. stupně využívají od září 2014 respektive 2012 nové šatní skříně, které postupně se stoupajícím počtem žáků každoročně dokupujeme. Celkem je k dispozici 7 šatní kójí v šatnách I. stupně a 735 skříněk, z toho 274 na I. stupni a 461 na II. stupni. Nezbytné bude rozšíření šatních prostor a nákup dalších 97 skříněk, abychom pokryli potřeby pro letošní a příští školní rok (viz výše). 

Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení. S ohledem na současnou energetickou situaci ale zřizovatel uvažuje o celkové výměně světel ve všech prostorách školy a instalaci led osvětlení, které je výrazně úspornější.

Nutná bude také výměna všech dveří, které jsou staré již 39 let a z hlediska bezpečnosti již neplní svoji funkci.

K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC.

ZŠ Kuncova má od ledna 2011 vlastní plynovou kotelnu.

V srpnu 2011 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky.

Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem.

Na podzim 2013 byl uvolněn a vystěhován pavilon B4, ve kterém sídlila 17 let soukromá SOŠ, a v létě 2014 byla provedena jeho nákladná rekonstrukce a revitalizace, která si vyžádala investici ve výši 5,2 miliónu Kč. Škola díky tomu získala 14 nových učeben, z nichž od 3. 9. 2018 využívala 13 tříd. Z poslední volné místnosti, která se nachází v přízemí, jsme na konci léta 2018 vybudovali novou učebnu češtiny a španělštiny.

Po vybavení všech 12 nových učeben v pavilonu A interaktivními tabulemi a žákovským a školním nábytkem z dotace MHMP ve výši 4 milióny Kč jsme do 7 tříd přemístili jazykové učebny a z jedné jsme vytvořili počítačovou učebnu (PC III).  Dvě učebny slouží jako detašované pracoviště dvou oddělení MŠ pro ukrajinské děti a další dvě učebny pro výuku FZUŠ. S jejich využitím počítáme v příštím školním roce.

Po přemístění učebny španělštiny z pavilonu B4 do pavilonu A plánujeme vybudovat v přízemí pavilonu B4 novou učebnu hudební výchovy v souladu se strategickým plánem MAP Prahy 13. V přízemí pavilonu B4 se nachází i místnost s pedagogickým dozorem pro žáky, kteří mají dopolední okénko ve výuce nebo potřebují počkat v teple a suchu na odpolední výuku.

Žáci mají k dispozici dva automaty na mléčné výrobky, a to na I. stupni v pavilonu B1 a dále ve 2. patře pavilonu B4, který mohou využívat prostřednictvím zakoupené kreditní karty i žáci II. stupně. K dispozici jsou kromě toho pro všechny žáky i pracovníky školy dva nápojové automaty s nabídkou minerálních vod a multivitamínů, a to u pavilonu B3 a na chodbě směrem k pavilonu I. stupně B1.

Kromě dvou nápojových automatů a dvou automatů na mléčné výrobky mají naši žáci k dispozici automat na školní pomůcky, ve kterém jsou sešity, tužky, pastelky, pravítka a další pomůcky.

Pavilon B2 je pronajat soukromému Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha a v pavilonu C sídlí Obvodní pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5 a Prahu 13.

Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době a má ziskovou hospodářskou činnost.

Přestože nejsou některé prostory školy vymalovány již řadu let, interiéry školy působí čistě a příjemně díky velmi pěkné výzdobě, velkému množství rostlin a pozitivnímu školnímu klimatu.

Ocenění a projekty


nahoru