Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Metodik prevence

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, rizikové sexuální chování, projevy sebepoškozování aj.

Náplň práce:

  • kontrola a realizace preventivního programu školy
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole
  • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
  • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
  • spolupráce s dalšími institucemi (OSPOD, SVP, apod.)

Kontakt: PhDr. Katarína Počepická, mail: k.pocepicka@zskuncova.org

Ocenění a projekty


nahoru