Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Preventivní program

ZŠ Kuncova je nositelkou prestižního titul Zdravá škola, který obdržela v červnu 2014 od Státního zdravotního ústavu.

Vedení školy věnuje zvýšenou pozornost nejen problematice sociálně-patologických jevů, ale i drogové problematice, sexuální výchově, dopravní výchově a zdravému životnímu stylu. Usilujeme tak o rozvoj sociální inteligence žáků.

Školní metodička prevence ve spolupráci s vedením školy každoročně vyhotovuje Školní preventivní program tj. preventivní školní plán, osnovu, do které zařazujeme akce, projekty a aktivity, prostřednictvím kterých preventivně působíme na žáky, aby u nich pokud možno nedocházelo k projevům rizikového chování ani ve škole, ani mimo ni.

Pro žáky 6. a 7. tříd každoročně vždy na podzim zajišťujeme  kurz prevence před sociálně-patologickými jevy v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. Kurzy vede pí uč. PhDr. Katarína Počepická, která je školním metodikem prevence a zároveň i vyučující předmětů výchova ke zdraví a výchova k občanství. Kurzy jsou zaměřené na problematiku vztahů mezi žáky, šikanu, kouření, alkoholismus aj.

Protože k nám každoročně přestupuje z jiných základních škol kolem dvaceti až třiceti nových žáků do 6. ročníku a třídní kolektivy se jimi doplňují, zajišťujeme pro všechny žáky a žákyně 6. tříd dvou nebo třídenní adaptační kurz. Kurz vedený proškolenými psychology a instruktory z akreditované organizace probíhá za účasti třídních učitelek a napomáhá novým i kmenovým žákům, aby se co nejrychleji seznámili a osvojili si pravidla pro vzájemnou komunikaci postavenou na vzájemném respektu, toleranci, spolupráci a kamarádství.

Výuka sexuální výchovy a protidrogové prevence má v Základní škole Kuncova dlouholetou tradici (od roku 1997) a je zajišťována formou nadstandardních kurzů pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci 8. ročníku mají během školního roku dva kurzy vždy po 6 hodinách, žáci 9. ročníku kurz jeden. Škola si vždy předem vyžádá písemný souhlas od rodičů, neboť jsou kromě drogové problematiky probírána i citlivá témata ze sexuální výchovy. Cílem kurzů je především formování postojů mladých lidí a ne jen pouhé předávání informací. Žák získává i dovednost správně zacházet s kondomem, je informován o dalších metodách antikoncepce i riziku přenosu pohlavních chorob s podrobnějším zaměřením na nemoc AIDS. Výuku zajišťuje ředitel školy, který je pro uvedenou problematiku respektovaným odborníkem. Kurzy probíhají každoročně v souladu s plánem prevence a žáci i rodiče jsou s nimi spokojeni. Žáci kurzy každoročně vyhodnocují pomocí autoevaluačního dotazníku.

Dokladem nadstandardní aktivity školy v oblasti sexuální výchovy bylo i vytvoření edukativní videokazety Dospívání a menstruace, která byla natočena s ředitelem školy a žáky ZŠ Kuncova v roce 2000. Na výstavě Schola Nova byla kazeta oceněna 1. místem a firmou Johnson & Johnson bezplatně distribuována do škol v České republice a nakonec i v zahraničí. V roce 2013 byla videokazeta převedena do formátu DVD.

Sexuální výchova není zajišťována pouze formou nadstandardních kurzů pro žáky 8. a 9. tříd, ale má koncepční charakter od 1. do 9. ročníku. Kromě zařazení tohoto tématu do různých předmětů (prvouka, přírodověda, výchova ke zdraví, přírodopis aj.) ve formě běžné výuky ji doplňují besedy a přednášky externích lektorů (např. Čas proměn).

Na základě letité velmi dobré spolupráce s pracovníky Státního zdravotního ústavu Praha zajišťuje ředitel školy bezplatně pro všechny žáky a žákyně 8. a 9. tříd jedenkrát za dva roky preventivní program Hrou proti AIDS, který je považován za nejlepší program svého druhu v ČR. 

ZŠ Kuncova spolupracuje s Českou společností AIDS pomoc a Domem světla při zajišťování informační kampaně Červená stužka, která je spojena s finanční sbírkou. Akce Červená stužka je Součástí světového Dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosinec. V roce 2015 se konala v ČR počtrnácté. Žáci 9. ročníku naší školy se vloni již podesáté osobně zapojili do této osvětové akce. Na různých místech naší městské části Praha 13 i na Praze 5 nabízelo 30 proškolených deváťáků kolemjdoucím informační letáky, ale i odznaky symbolizující solidaritu s těmi, kteří potřebují pomoc a lidskou spoluúčast. Odznak si zájemci mohli zakoupit za minimálních 20,- Kč. Žáci vybrali bezmála 14 000,- Kč. Výtěžek sbírky je používán na provoz Domu světla, který zajišťuje bezplatné anonymní testování na HIV infekci, přednášky a besedy, poradenskou činnost, azyl i léčbu.

V květnu 2016 jsme se poprvé v rámci Českého dne proti rakovině prostřednictvím žáků a žákyň 9. tříd zapojili do kampaně Ligy proti rakovině Žlutý květ. Kampaň se letos konala v České republice již podvacáté a je nejstarší a nejznámější kampaní svého druhu u nás. V roce 2016 byla kampaň zaměřena na rakovinu prsu, kterou každoročně v ČR onemocní stovky žen i mužů. Kromě letáčků naši žáci nabízeli za 20, - Kč žluté textilní květy měsíčku lékařského jako symbol pomoci lidem, kteří rakovinou onemocněli. Žákům naší školy se podařilo vybrat neuvěřitelných 25 000 korun.

Završením koncepční celoroční práce s žáky 9. ročníku v oblasti prevence a sexuální výchovy je vždy koncem školního roku návštěva Domu světla v Karlíně. Po přednášce o HIV/AIDS a následné diskusi s HIV pozitivním lektorem si žáci vedení ředitelem školy a školní metodičkou prevence mohou prohlédnout všechny prostory Domu světla včetně vyšetřovny a lůžkového oddělení. Návštěva na všechny žáky a žákyně velmi silně působí.

Díky osobní iniciativě pí učitelky Rážové proběhla v září 2015 v naší škole poprvé kampaň Srdíčkové dny. „Srdce dětem“ je projekt, který pomáhá vážně nemocným a postiženým dětem v České republice získat finanční prostředky na úhradu jejich léčby, zdravotních pomůcek, přístrojů a všeho potřebného k jejich uzdravení a ke zlepšení kvality jejich života. Projekt je realizován ve spolupráci s o.p.s. Život dětem a má velkou mediální podporu. Nejoblíbenější formou je prodej magnetek s obrázky zvířátek, které si kupují žáci a žákyně I. stupně naší školy. Letos jsme vybrali 5556, - Kč. Projektu se budeme účastnit každý rok v září.

Pro všechny žáky a žákyně od 1. do 9. ročníku zajišťují pracovníci preventivního oddělení Městské policie Praha přednášky na téma zdravého životního stylu a bezpečnosti, a to buď v průběhu celého školního roku nebo v jednom měsíci. Letos budou žáci všech tříd naší školy proškoleni v květnu 2017.

Díky úsilí pana Bc. Syrového z ÚMČ Praha 13 a pochopení a vstřícnosti vedení radnice bylo na prevenci sociálně patologických jevů na rok 2016 naší škole přiděleno 10.000, - Kč.

Pro žáky 4. a 5. tříd zajišťujeme ve spolupráci se středními zdravotnickými školami projekt Zdravé zuby, v jehož rámci se žáci a žákyně dozvídají, jak správně pečovat o svůj chrup.

Již třetím rokem spolupracujeme s katedrou adiktologie 1. Lékařské fakulty Karlovy univerzity na projektu Unplugged, jehož cílem je zjistit, kdy u žáků 6. - 8. tříd dochází k prvním experimentům nebo dokonce ke vzniku závislosti na společensky tolerovaných drogách (nikotin, alkohol) nebo drogách zakázaných (THC popř. jiné), a jaké jsou jejich postoje ke zdravému životnímu stylu.

Kromě tradičních a pravidelně se opakujících akcí se třídní učitelky zapojují do řady dalších jednorázových projektů. V loňském roce se např. všichni žáci 2. - 5. ročníku postupně (vždy po dvou třídách) zúčastnili semináře primární prevence na podporu integrace nevidomých a zrakově postižených, které pro ně zajistili ve společenské místnosti naší školy pracovníci z občanského sdružení "Běluška". Setkání se zdravotně i mentálně postiženými dětmi zprostředkovávají třídní učitelky pro své žáky a žákyně i v zařízení Diakonie, které se nachází ve Stodůlkách nedaleko naší školy.

Žáci 3., 4. a 5. tříd v rámci dopravní výchovy docházejí na dopravní hřiště při ZŠ Bronzová v Praze 13, kde se jim věnují proškolení členové Policie ČR.

Ocenění a projekty


nahoru