Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Charakteristika školy

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 - školní rok 2023/2024
PaedDr. Pavel Petrnoušek  ředitel školy

PaedDr. Pavel Petrnoušek 

ředitel školy

Mgr. Eva Coufalová zástupkyně ředitele pro I. stupeň a školní družinu

Mgr. Eva Coufalová

zástupkyně ředitele pro I. stupeň a školní družinu

Mgr. Petr Vaněk zástupce ředitele pro II. stupeň

Mgr. Petr Vaněk

zástupce ředitele pro II. stupeň

Monika Fiklíková hospodářka školy

Monika Fiklíková

hospodářka školy

Bohumila Rubášová sekretářka školy

Bohumila Rubášová

sekretářka školy

 • Počet tříd: 32 (z toho I. stupeň 19, II. stupeň 13)
 • Počet žáků: 877 (z toho I. stupeň 498, II. stupeň 379)

Vzdělávací program: KUSTOD (č. j. 551/2007) v 1. - 9. ročníku, kterým zajišťujeme kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku předmětů matematika a informatika, cizí jazyky, tělesná výchova a výtvarná výchova od 6. do 9. ročníku, digitalizaci výuky ve všech předmětech a třídách od 1. do 9. ročníku a dělenou výuku angličtiny ve všech třídách od 3. do 9. ročníku.

Ve školním roce 2022/2023 jsme zahájili výuku informatiky a programování, která bude probíhat  i letos ve všech třídách od 4. do 9. ročníku, a od září 2023 digitalizaci výuky, kdy jsme zakoupili 120 tabletů, 4 dokovací boxy a rozvedli jsme síť WIFI do tří výukových pavilonů (A, B1, B4).

Základní škola Kuncova je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Je zapsána ve Školském rejstříku od 1. 1. 2005.

 • ZŠ Kuncova je moderní sídlištní škola, která byla otevřena 1. 9. 1983. 
 • Zřizovatelem školy je Městská část Praha 13.
 • Od 1. 1. 1998 je škola právním subjektem.
 • Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 je příspěvkovou organizací.

ZŠ Kuncova získala dvakrát národní cenu kvality a je nositelkou prestižního titulu Společensky odpovědná škola, Zdravá škola a Škola pro demokracii.

Škola je známá vynikající úrovní výuky matematiky, ve které její žáci pravidelně dosahují skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Četné jsou i úspěchy žáků v dalších vědomostních a jazykových soutěžích (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, český jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika aj.). Mimořádných úspěchů (viz kapitola Úspěchy žáků) dosahují žáci školy i v uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, judo, házená, vybíjená, přehazovaná, atletika, nohejbal, florbal aj.). Žáci ZŠ Kuncova na sebe upozorňují nejen jako vítězové obvodních kol sportovních soutěží, ale jsou pravidelnými úspěšnými účastníky kol krajských (basketbal, fotbal, házená, nohejbal, vybíjená) i republikových (za posledních dvanáct let se dvakrát stali mistry České republiky v basketbalu v kategorii 6. – 7. tříd, 1x obsadili 3., 1x 4. a 1x 5. místo v kategorii 8. – 9. tříd). V národním finále v házené ve školním roce 2018/2019 obsadili mladší žáci i mladší žákyně shodně 6. místo z 10 respektive 9 účastníků. ZŠ Kuncova je šest let po sobě nejlepší sportovní školou Prahy 13. V školním roce 2022/2023 obhájili prvenství jak žáci I, tak i žáci II. stupně. ZŠ Kuncova byla na konci školního roku 2018/2019 vyhlášena 2. nejlepší sportovní školou v Praze.

Žáci ZŠ Kuncova dosahují nadprůměrných výsledků v matematické, čtenářské i přírodovědné gramotnosti ve srovnání s žáky jiných základních škol i studenty víceletých gymnázií (viz inspekční šetření PISA 2015, SCIO 2015/2016, SCIO 2016/2017, SCIO 2017/2018, SCIO 2018/2019, SCIO 2019/2020, SCIO 2021/2022, SCIO 2022/2023 PIRLS 2021, INspiSet, Centrum zjišťování výsledků vzdělávání aj.).

Z českého jazyka a matematiky jsou výsledky žáků 5., 7. a 9. ročníku, kteří konají  jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) na osmiletá a šestiletá gymnázia a na čtyřleté středoškolské obory s maturitou, každoročně nad celostátním průměrem. Výsledky žáků 9. ročníku u JPZ na střední školy se v roce 2022 dostaly o 14,3% nad celostátní průměr v matematice a o 21,2% nad celostátní průměr v českém jazyce.

V obvodních kolech vědomostních soutěží a olympiád mívají každoročně naši žáci nejvyšší počet umístění na 1. – 3. místech a stali se šest let po sobě nejúspěšnější základní školou na Praze 13 i na Praze 5.

Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje žákům a žákyním pracovní, dopravní, výtvarnou, dramatickou, tělesnou, zdravotní, občanskou, sexuální, protidrogovou a environmentální (ekologickou) výchovu. ZŠ Kuncova cíleně rozvíjí i finanční gramotnost žáků a mediální výchovu.

Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod (kooperativní aktivity, komunikace, prožitková pedagogika, badatelsky orientovaná výuka, projekty aj.).

Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima.

Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském parlamentu nebo schránku důvěry.

ZŠ Kuncova má vlastní znak a rozvíjí u žáků zdravý školní patriotismus. Od školního roku 2021/2022 umožňuje ve spolupráci s firemním partnerem nákup triček, mikin a dalších předmětů s logem a znakem školy v nejrůznějších barvách přes eshop.

V ZŠ Kuncova vyučujeme 5 cizích jazyků. Vedle anglického jazyka je to německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Všechny jazyky vyučují pouze kvalifikovaní učitelé.

Výuka anglického jazyka probíhá v 1. a ve 2. ročníku pouze formou placených kroužků, které vedou učitelky nebo lektorky naší školy. Povinnou výuku angličtiny od 1. třídy nezajišťujeme, protože v případě jejího zavedení probíhá výuka na úkor počtu hodin českého jazyka.

Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky a žákyně 3 hodiny týdně.

Od školního roku 2020/2021 dělíme každou třídu od 3. do 9. ročníku na dvě skupiny pro výuku angličtiny, kterou ve škole vyučuje 9 učitelek.

Žáci a žákyně ZŠ Kuncova dosahují v jazykových soutěžích a olympiádách výborných výsledků.

Od šestého ročníku nabízíme a zajišťujeme rozšířenou výuku jazyků pro žáky a žákyně v jazykových skupinách. Jako druhý cizí jazyk si nejčastěji volí němčinu, francouzštinu nebo španělštinu s tříhodinovou týdenní dotací. 

Žákům jazykových skupin přidáváme od 7. ročníku k angličtině i k druhému cizímu jazyku 1 hodinu konverzace týdně.

Od 7. ročníku mají všichni žáci a žákyně (tj. i žáci matematické, výtvarné a sportovní studijní skupiny) povinně vedle angličtiny další (druhý) cizí jazyk, a to německý, francouzský, španělský nebo ruský s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. a 8. ročníku a tříhodinovou dotací v 9. ročníku.

Od 6. ročníku do 9. ročníku jsou všichni žáci podle svých dispozic, zájmu a s přihlédnutím k výukovým předpokladům rozřazeni do 4 specializovaných skupin:

 1. matematické (s rozšířenou výukou matematiky a informatiky)
 2. jazykové (s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka, a to německého  nebo francouzského)
 3. sportovní (s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo)
 4. výtvarné (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a s výukou dějin umění)

Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí a spojují pouze na výuku dle specializace tj. na tři hodiny týdně.

Od školního roku 2021/2022 jsme dělili do skupin i početně velmi naplněné třídy 8. a 9. ročníku na výuku českého jazyka a matematiky. Po odchodu dvou kvalifikovaných učitelek českého jazyka na MD v roce 2023 není možné v současnosti z personálních důvodů dělenou výuku českého jazyka zajišťovat.

Škola dále zajišťuje a nabízí:

 • nadstandardní preventivní program pro žáky od 1. do 9. ročníku (např. přednášky a besedy s Policií ČR), adaptační kurzy pro žáky a žákyně 6. tříd, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky 6. - 7. ročníku, nadstandardní kurzy sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky 8. - 9. ročníku, program Hrou proti AIDS pro žáky 8. - 9. ročníku, kampaň Červená stužka s žáky a žákyněmi 9. ročníku, návštěvu Domu světla s žáky a žákyněmi 9. ročníku, finanční sbírky (Srdíčkové dny, Žlutý květ, Run and Help), divadelní představení, preventivní výchovné a diskusní pořady atd.
 • lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku pro žáky 7. ročníku a zdokonalovací lyžařský kurz pro žáky 9. ročníku v zahraničí (Rakousko)
 • MČ Praha 13 dotovaný program trenéři ve škole pro žáky všech tříd 1. ročníku, kdy externí trenéři 10 sportů vedou děti k radosti z pohybu a ke sportu
 • kurzy plavání pro žáky 3. a 4. ročníku
 • školy v přírodě, poznávací nebo výměnné zájezdy do zahraničí, raftové kurzy, školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy
 • bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi, osobnostmi a sportovními oddíly např. SK Bivoj judo, Top Dance Prague, FZUŠ Stodůlky aj. (viz. Mimoškolní činnost)

ZŠ Kuncova je sponzorem ZOO Praha a chovu ocelota stromového.

Součástí školy je školní družina, která má 11 oddělení, školní knihovna (přes 6000 knih) a školní jídelna.

Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben a kabinetů. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 54 interaktivních tabulí (z toho je 33 s posunem) v každé kmenové i odborné učebně, 43 dataprojektorů, 150 počítačů, 3 počítačové učebny (každá s  30 pracovními místy) a s 90 kvalitními notebooky, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony, ozoboty (18 ks) a další didaktickou techniku. S ohledem na od září 2023 zavedenou digitalizaci výuky škola zakoupila 120 tabletů a 4 dokovací jednotky a zajistila rozvody WIFI sítě do tří výukových pavilonů (A, B1, B4). K dispozici jsou i interaktivní učebnice a výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky.

Škola využívá školní program Bakaláři, vede elektronické třídní knihy a elektronické žákovské knížky.

Od školního roku 2018/2019 používáme ve škole elektronický systém docházky prostřednictvím žákovských karet ISIC a učitelských karet ITIC. Karty ISIC používáme zároveň i pro přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně.

ZŠ Kuncova má od května 2018 nový sportovní areál se dvěma hřišti, atletickým oválem, běžeckou rovinkou a dalším sportovním zázemím (za 8,3 miliónu Kč) a od konce září 2018 novou moderní školní jídelnu pro 300 strávníků najednou za 47 miliónu korun. V jídelně se výborně vaří. Strávníci si vybírají ze dvou jídel.

Za více než 7 miliónů korun byla v létě 2019 provedena rekonstrukce chodníku a prostor před budovou školy a na konec ulice Kuncova byla nainstalována z bezpečnostních důvodů zákazová závora.

Díky dotaci MŠMT a MHMP na modernizaci pražských škol (Výzva č. 20) ZŠ Kuncova obdržela téměř 2 milióny korun, za které byla na podzim 2019 vybudována nová učebna zeměpisu, provedena rekonstrukce učebny dílen v areálu školy vedle nové školní jídelny vznikl krásný dřevěný altán.

Během školního roku 2019/2020 byla provedena přestavba prostor staré školní jídelny a kuchyně ve 2. patře pavilonu A na 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady a nová žákovská a učitelská sociální zařízení. V 1. patře pavilonu A vznikly 2 garsoniéry pro učitele. Stavba si vyžádala investici od MHMP ve výši 20 miliónů korun.

Na konci školního roku 2020/2021 jsme obdrželi od MHMP další 4 milióny korun na vybavení 12 učeben ve II. patře pavilonu A žákovskými lavicemi, židlemi, katedrami, nejmodernějšími interaktivními tabulemi, školním nábytkem, nástěnkami atd. Během léta 2022 byly všechny učebny vybaveny a zařízeny tak, aby v nich mohla probíhat výuka jazyků, společenskovědních předmětů a informatiky. Od září 2023 využíváme 10 učeben, 2 učebny slouží pro potřeby výuky FZUŠ.

Škola po přestavbě v pavilonu A a po dovybavení jeho 12 učeben disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. V současnosti jsou v některých odborných pracovnách (přírodopis, fyzika, výtvarná výchova) ale zároveň i kmenové třídy.

Ředitel školy požádal MŠMT o navýšení kapacity školy z 950 na 1080 žáků. Této žádosti bylo koncem školního roku 2020/2021 vyhověno.

V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. Nadstandardně vybavená je nově  (během prázdnin 2022) vybudovaná učebna fyziky za 2 milióny korun s hvězdným stropem, PC, moderní interaktivní tabulí, elektronicky ovladatelnými dvojitými venkovními žaluziemi, na míru vyrobeným žákovském nábytkem a moderními pomůckami, učebna zeměpisu,  2 učebny výtvarné výchovy, učebna chemie a učebna přírodopisu v pavilonu B3, do které jsme v létě 2023 zakoupili novou interaktivní tabuli s posunem, jazykové učebny (angličtiny, němčiny francouzštiny) v pavilonu A, španělštiny a ruštiny v pavilonu B4, učebna hudební výchovy v pavilonu B4, 12 tříd I. stupně (6 tříd I. stupně  v pavilonu B4 a 6 třídy I. stupně v pavilonu B1), kde jsou všude trojdílné interaktivní tabule s posunem, dataprojektorem a počítačem, školní dílna a cvičná kuchyňka.

Ve všech třídách I. stupně a ve většině tříd II. stupně je nový žákovský nábytek (nastavitelné lavice a židle) a školní nábytek (skříňky, regály a nástěnky na míru).

Ve všech třídách I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky.

Škola má 2 učebny výtvarné výchovy pro žáky II. stupně v pavilonu B3. Do druhé výtvarné učebny bylo na jaře 2019 pořízeno 30 pracovních žákovských stolů s nastavitelnou pracovní deskou, regály, nástěnky a sušáky na výkresy za 277 tisíc korun.

Ve škole jsou 3 moderní počítačové učebny (každá s 30 pracovními místy) a 90 novými notebooky. Dvě učebny PC I a PC II se nacházejí v 1. patře pavilonu A, třetí učebna PC III byla vybudována ve 2. patře pavilonu A v létě 2022 z dotace MŠMT ve výši 850 tisíc korun na podporu výuky informatiky a programování s ohledem na zahájení této výuky v naší škole od školního roku 2022/2023. Zajistili jsme podmínky pro on-line testování žáků po třídách pro různá inspekční šetření i národní testování (SCIO) a zakoupili jsme (za 50 tisíc korun) sadu výukových robotů na programování tzv. ozobotů. Do všech notebooků i stávajících počítačů ve třídách I. i II. stupně a v odborných učebnách jsme nainstalovali výukovou platformu Google classroom, aby mohli učitelé v případě potřeby vyučovat na dálku ze školy i z domova.

Vedení ZŠ Kuncova podává žádosti o granty, výzvy a programy. Od SFŽP jsme obdrželi v roce 2020 dotaci ve výši 488 000, Kč na vybudování přírodní zahrady v areálu školy. Realizace započala na konci května 2021 a byla dokončena 30. 7. 2021. Přírodní zahrada s jezírkem, geoexpozicí, hobitím domkem, edukativními tabulemi umístěnými do dřevěného altánu, alpiniem, hmyzím domkem, ovocnými stromy a modely obojživelníků a vodních živočichů, slouží k výuce přírodovědných předmětů žákům I. i II. stupně.

Škola ukončila program Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony III) v létě 2023.

Škola zajišťuje bezplatnou výuku českého jazyka pro žáky – cizince s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Školní poradenské služby zajišťují 2 výchovné poradkyně a školní metodička prevence. 

Na jaře 2017 jsme na chodbách pavilonu B1 zřídili dva čtenářské koutky pro žáky I. stupně a v pavilonu B4 jeden čtenářský koutek s cizojazyčnou literaturou pro žáky II. stupně.

Žáci I. i II. stupně využívají od září 2014 respektive 2012 nové šatní skříně, které postupně se stoupajícím počtem žáků každoročně dokupujeme. Celkem je k dispozici 7 šatní kójí a 860 šatních skříněk.

Téměř ve všech učebnách byla provedena během posledních 10 let výměna osvětlovacích těles.

K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC.

ZŠ Kuncova má od ledna 2011 vlastní plynovou kotelnu.

V srpnu 2011 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky.

Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC.

V budově školy sídlí Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 a Prahu 13 a soukromé gymnázium.

V odpoledních hodinách ve škole probíhá výuka uměleckých oborů FZUŠ Stodůlky.

Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době a má ziskovou hospodářskou činnost.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, 
ředitel ZŠ Kuncova

Ocenění a projekty


nahoru