Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 11. 2019

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 9 až 13°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Navigace

Obsah

Přestup do ZŠ Kuncova

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci dětí, v případě, že zvažujete přestup svého dítěte do jakéhokoliv ročníku ZŠ Kuncova, se, prosím, vždy předem obracejte na ředitele školy buď telefonicky (235 520 991), mailem (reditel@zskuncova.org) nebo osobní návštěvou ve škole.

Přestup do 6. ročníku ZŠ Kuncova

Od školního roku 2011/2012 se v ZŠ Kuncova vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KUSTOD (č.j. 551/2007) od 1. do 9. ročníku.

Od 6. ročníku v rámci ŠVP ZV KUSTOD a v souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a dle § 9 (Rozvoj nadání žáků) a čl. (1) nabízíme a zajišťujeme pro všechny žáky II. stupně rozšířenou výuku ve čtyřech specializovaných skupinách, a to matematické, jazykové, sportovní a výtvarné.

Od 6. ročníku nezřizujeme specializované třídy, ale žákovské skupiny, a to tak, aby v každé třídě byli zastoupeni žáci i žákyně se všemi čtyřmi specializacemi. Do specializovaných skupin (matematické, jazykové, sportovní a výtvarné) se žáci ze všech tříd v ročníku spojují třikrát týdně.

Od školního roku 2019/2020 nabízíme rozšířenou výuku:

 

-   jazyků (anglický jazyk – francouzský jazyk nebo anglický jazyk – německý jazyk)

-   matematiky a informatiky

-   tělesné výchovy (judo, basketbal)

-   výtvarné výchovy (výtvarné techniky, dějiny umění)

 

Vážení rodiče/vážení zákonní zástupci dětí,

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 jako správní orgán zastoupená svým ředitelem PaedDr. Pavlem Petrnouškem jako vykonavatelem správního orgánu oznamuje, že ve školním roce 2019/2020 otevře tři 6. třídy, do kterých bude moci zařadit z jiných základních škol cca 25 - 28 uchazečů, aby byla kapacita všech tří budoucích šestých tříd v souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání § 4 a čl. (7) naplněna nejvýše 30 žáky ve třídě tj. celkem 90 žáky v ročníku.

Žádosti o přestup do 6. ročníku společně s žádostmi o zařazení do jedné ze specializovaných skupin budoucího 6. ročníku přijímáme od 1.2.2019 nejdéle do 10.5.2019.

Prosíme rodiče, zákonné zástupce dětí, aby písemnou žádost o přestup dítěte do budoucího 6. ročníku naší základní školy doručovali z důvodu velké administrativní náročnosti pouze jednou, nikoliv vícekrát, jak se tomu, bohužel, děje, a to buď osobně na sekretariát ZŠ Kuncova nebo poštou doporučeným dopisem na adresu školy nebo mailem s oběma oskenovanými přílohami (žádost o přestup, žádost o zařazení do jedné ze specializovaných skupin) na adresu sekretariat@zskuncova.org nebo prostřednictvím datové schránky.

Protože se letos do budoucího 6. ročníku ZŠ Kuncova z jiných základních škol hlásí výrazně více žáků, než kolik je volných míst, bude s ohledem na zachování zásady rovného přístupu ke vzdělávání o přestupu žáka rozhodovat los, nikoliv prospěch žáka a jeho bydliště. Losování je nejobjektivnější a nejspravedlivější způsob, jak škola rozhodne o přestupu žáka. Termín losování bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Ředitel školy v souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a dle § 9 (Rozvoj nadání žáků) a čl. (1) zařadí žáka do skupiny žáků s rozšířenou výukou některého předmětu stanovených školním vzdělávacím programem na základě podané žádosti o zařazení do jedné ze specializovaných skupin a po posouzení nadání a předpokladů žáka (testem, pohovorem apod.) až poté, co rozhodnutí o vyhovění žádosti o přestup nabude právní moci. Informace o způsobu posouzení nadání a předpokladů žáka budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Všichni žáci, kteří budou zařazeni do budoucího 6. ročníku, vykonají z anglického jazyka v červnu srovnávací test a budou rozděleni dle úrovně znalosti angličtiny a bez ohledu na to, kterou studijní skupinu si vybrali, do několika jazykových skupin, jejichž výuka bude probíhat ve stejnou vyučovací hodinu pěti až šesti vyučujícími angličtiny. Jazykové skupiny A - B jsou vzájemně prostupné tzn., že žák ze slabší skupiny B může na základě doporučení vyučující AJ a dle rozhodnutí ředitele školy k začátku nového pololetí přejít do náročnější skupiny A a naopak.

Minimální počet žáků ve specializované skupině je 12. Žáci všech skupin budou mít s výjimkou rozšířené výuky (dle zařazení) společnou výuku ostatních předmětů v kmenových třídách a budou rozděleni tak, aby v každé 6. třídě byli zastoupeni zhruba stejně početně žáci dle prospěchu a pohlaví.

 Jazyková skupina 

O zařazení do jazykové skupiny mohou požádat rodiče všech žáků 5. ročníku ZŠ Kuncova a dále rodiče (zákonní zástupci) žáků 5. ročníku jiných škol podáním žádosti o zařazení do jazykové skupiny řediteli školy. Do žádosti o zařazení do jazykové skupiny je třeba uvést volbu 2. cizího jazyka (francouzského nebo německého). O zařazení nebo nezařazení žáka do jazykové skupiny rozhodne ředitel školy na základě výsledku žáka z jazykového testu z českého a z anglického jazyka, které budou psát jak žáci ZŠ Kuncova, tak noví žáci, kteří do ZŠ Kuncova přestoupí. Nazařadí-li ředitel školy žáka do jazykové skupiny, zařadí ho dle jeho dispozic a zájmu do jiné specializované skupiny (matematické, výtvarné nebo sportovní). Možné je otevření obou jazykových skupin AJ – FrJ a AJ –NJ nebo v případě malého zájmu o FrJ dvou jazykových skupin s výukou německého jazyka.

Jako první cizí jazyk je vyučována angličtina. Od 6. ročníku si mohou žáci vybrat druhý cizí jazyk, a to  francouzštinu nebo němčinu. Hodinová dotace pro angličtinu i druhý cizí jazyk je v 6. ročníku tři hodiny týdně. Od 7. do 9. ročníku je výuka 1. i 2. cizího jazyka v jazykových skupinách posílena o jednu hodinu konverzace týdně. Výuka je doplňována zájezdy do Velké Británie, Německa, Francie nebo jiných evropských zemí. Žáci mají k dispozici sedm odborných učeben jazyků a školní knihovnu s více než 6000 svazky a čtyřmi počítači. Výuku šesti cizích jazyků zajišťuje v ZŠ Kuncova pět vyučujících angličtiny (aprobovanost 98%), jedna vyučující angličtiny a němčiny, jedna vyučující  francouzštiny a němčiny, dva vyučující ruštiny a jedna vyučující španělštiny a italštiny (aprobovanost 100%). Ve školním roce 2018/2019 obsadili žáci ZŠ Kuncova 1. místa v obvodních kolech olympiády z anglického i z německého jazyka a postoupili do krajských kol. Protože je rozšiřující výuka jazyků náročná, doporučujeme rodičům, aby pečlivě zvážili svoji volbu před podáním žádosti o zařazení svého dítěte do této skupiny.

Žáci II. stupně, kteří nechodí od 6. ročníku do jazykové skupiny, mají povinně druhý cizí jazyk (francouzštinu, němčinu, ruštinu, španělštinu nebo italštinu) od 7. do 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně v 7. a 8. ročníku a s dotací 3 hodiny týdně v 9. ročníku.

 

  • pro žáky budoucích 6. tříd, kteří k nám přestupují z jiné školy: 

        Žádost o přestup do ZŠ Kuncova a žádost o zařazení do jazykové skupiny

  • pro žáky současných 5. tříd ZŠ Kuncova:

        Žádost o zařazení do jazykové skupiny

 

Matematická skupina 

O zařazení do matematické skupiny mohou požádat rodiče všech žáků 5. ročníku ZŠ Kuncova a dále rodiče (zákonní zástupci) žáků 5. ročníku jiných škol podáním žádosti o zařazení do matematické skupiny řediteli školy. O zařazení nebo nezařazení žáka do matematické skupiny rozhodne ředitel školy na základě výsledku žáka z testu z matematiky, který budou psát jak žáci ZŠ Kuncova, tak noví žáci, kteří do ZŠ Kuncova přestoupí. Nezařadí-li ředitel školy žáka do matematické skupiny, zařadí ho dle jeho dispozic a zájmu popř. testu do jiné specializované skupiny (jazykové, výtvarné nebo sportovní). Možné je otevření dvou matematických skupin.

Výuka matematiky má v ZŠ Kuncova dlouholetou tradici a díky vynikající práci učitelů matematiky i vysokou úroveň. Žáci matematických tříd naší školy každoročně obsazují přední místa v matematických olympiádách a soutěžích, a to v obvodních i krajských kolech. Z každoročního národního testování SCIO všech žáků 9. tříd vyplývá, že žáci ZŠ Kuncova patří mezi 10% nejlepších škol v ČR z cca 600 škol a 18 tisíc testovaných žáků. Bez problémů jsou proto naši žáci přijímáni na gymnázia a střední průmyslové školy, kde úspěšně studují. K dispozici mají odbornou učebnu matematiky s PC, dataprojektorem a interaktivní tabulí, nadstandardně vybavené učebny chemie - fyziky a přírodopisu a dvě kvalitně vybavené učebny výpočetní techniky s rychlým připojením k internetu. Protože je rozšiřující výuka matematiky a informatiky v naší škole náročná, doporučujeme rodičům, aby pečlivě zvážili svoji volbu před podáním žádosti o zařazení svého dítěte do této skupiny.  

 

pro žáky budoucích 6. tříd, kteří k nám přestupují z jiné školy: 

pro žáky současných 5. tříd ZŠ Kuncova:

 

Sportovní skupina 

O zařazení do sportovní skupiny mohou požádat rodiče všech žáků 5. ročníku ZŠ Kuncova a dále rodiče (zákonní zástupci) žáků 5. ročníku jiných škol podáním žádosti o zařazení do sportovní skupiny řediteli školy. O zařazení nebo nezařazení žáka do sportovní skupiny rozhodne ředitel školy.

Žáci mají 5 hodin tělesné výchovy týdně (1 hodina je věnována judu, 2 hodiny míčovým hrám a 2 hodiny všeobecné tělesné výchově). K dispozici jsou tři školní tělocvičny a speciální tělocvična pro judo. Žáci i žákyně naší školy dosahují v profilovaných sportech (basketbal, judo) ale i v dalších sportech (fotbal, nohejbal, vybíjená, přehazovaná, florbal, stolní tenis, přespolní běh, atletika) vynikajících výsledků a jsou častými účastníky i vítězi krajských a republikových soutěží. Školní basketbalový tým chlapců II. stupně se stal již dvakrát mistrem ČR, jednou obsadil 3., jednou 4. a jednou 5. místo. ZŠ Kuncova je nejúspěšnější sportovní školou Prahy 13 již tři roky po sobě. V loňském roce se ZŠ Kuncova stala 5. nejúspěšnější sportovní školou v Praze. Koncem května 2018 byl slavnostně otevřen nový sportovní areál ZŠ Kuncova se dvěma hřišti, atletickým oválem a dalším sportovním zázemím. Protože je výuka ve sportovní skupině fyzicky velmi náročná, doporučujeme rodičům, aby prověřili zdravotní stav svého dítěte před podáním žádosti o zařazení do této skupiny.

 

  • pro žáky budoucích 6. tříd, kteří k nám přestupují z jiné školy: 

       Žádost o přestup do ZŠ Kuncova a žádost o zařazení do sportovní skupiny

  • pro žáky současných 5. tříd ZŠ Kuncova:

       Žádost o zařazení do sportovní skupiny

 

Výtvarná skupina 

O zařazení do výtvarné skupiny mohou požádat rodiče všech žáků 5. ročníku ZŠ Kuncova a dále rodiče (zákonní zástupci) žáků 5. ročníku jiných škol podáním žádosti o zařazení do výtvarné skupiny řediteli školy. O zařazení nebo nezařazení žáka do výtvarné skupiny rozhodne ředitel školy.

 

Výtvarná skupina je určena žákům, kteří  prokazují výtvarný talent (např. docházejí do ZUŠ, výtvarných zájmových kroužků apod.) a projevují o výtvarnou výchovu zájem. Výtvarná skupina vyhovuje i introvertním žákům, kteří se ale rádi umělecky projevují. Žáci mají minimálně 4 hodiny výtvarné výchovy týdně (jednu až dvě společně s ostatními žáky ze své třídy a dále už jen v malém počtu jednu hodinu dějin umění a dvě hodiny výtvarných technik. Výtvarné skupiny vedou kvalifikované, výborné vyučující, které s žáky často navštěvují galerie a výstavy a organizují ve škole výtvarné soutěže. Řada absolventů přechází na výtvarně – umělecké střední školy nebo učební obory (např. umělecký kovář), kde úspěšně studují. Škola disponuje dvěma učebnami výtvarné výchovy. Škola uvolnila na vybavení druhé výtvarné učebny na jaře 2019 téměř 300 tisíc korun.

 

  • pro žáky budoucích 6. tříd, kteří k nám přestupují z jiné školy: 

       Žádost o přestup do ZŠ Kuncova a žádost o zařazení do výtvarné skupiny

  • pro žáky současných 5. tříd ZŠ Kuncova:

        Žádost o zařazení do výtvarné skupiny

Vyplněné žádosti o zařazení do konkrétní skupiny odevzdávají rodiče žáků ZŠ Kuncova třídnímu učiteli a ten řediteli školy. Rodiče, zákonní zástupci dětí z jiných škol mohou zasílat žádost o přestup do ZŠ Kuncova a žádost o zařazení do specializované skupiny na adresu školy nejpozději do 10.5.2019. Vykázané známky (prospěch) v žádosti o zařazení mají pouze informativní charakter a nemají vliv na rozhodování o přestupu nových žáků ani o jejich zařazení do skupiny.

O otevření studijních skupin s rozšířenou výukou a zařazení jednotlivých žáků rozhoduje ředitel školy.

V Praze dne 10.3.2019

PaedDr. Pavel Petrnoušek v.r.,  ředitel školy