Česká školní inspekce

Pražský inspektorát

PROTOKOL

 

 čj. ČŠI 794/08-01

o státní kontrole podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Kontrolovaná osoba

 Název:                                               Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

Sídlo:                                                 Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Identifikátor:                                      600 038 408

IČ:                                                    67 365 213

Zastoupená:                                      PaedDr. Pavlem Petrnouškem, ředitelem školy

Místo kontroly:                                 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

Termín kontroly:                               1. a 2. října 2008

 II.

Předmět kontroly

 Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Kontrolní zjištění

 1. Kontrola ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) - i) a k) (personální dokumentace) a kontrola ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platném v kontrolovaném období.

Škola vede dokumentaci v souladu s legislativou, školní matrika obsahuje povinné údaje o žákovi.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právního předpisu.

2. Kontrola dodržování ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platném v kontrolovaném období.

Školní vzdělávací program byl vydán a zveřejněn v souladu s legislativou.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušeni právního předpisu.

3. Kontrola ustanovení § 30 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platném v kontrolovaném období.

Školní řád byl vydán a zveřejněn v souladu s legislativou.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právního předpisu.

4. Kontrola dodržování ustanovení § 164 odst. 1 písm. a), b), c), e), f), h) a odst. 2 a § 165 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platném v kontrolovaném období.

Ředitel školy plní své povinnosti v souladu s legislativou.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právního předpisu.

5. Kontrola dodržování ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platném v kontrolovaném období.

Ředitel školy plní své povinnosti ke školské radě v souladu s legislativou.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právního předpisu.

6. Kontrola předpokladů pro výkon funkce pedagogických pracovníků v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění platném v kontrolovaném období.

Předpoklady pro výkon funkce splňuje 30 pedagogických pracovníků, 1 pedagogický pracovník nesplňuje předpoklady pro výkon funkce.

7. Kontrola dodržování ustanovení § 166 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platném v kontrolovaném období.

Ředitel školy splňuje předpoklady pro výkon funkce. Byl jmenován do funkce na základě konkursního řízení.

V tomto bodě nebyl zjištěn rozpor s právním předpisem.

IV.

Odůvodnění

 Ad 1. Byla provedena kontrola vedení dokumentace: rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách, školní matrika (evidence žáků v písemné podobě katalogových listů a v elektronické podobě), rozhodnutí ředitele o přijímání žáků k základnímu vzdělávání, doklady o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, školní vzdělávací program KUSTOD, výroční zpráva o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy, třídní knihy obsahující průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, školní řád, rozvrh vyučovacích hodin, záznamy z pedagogických rad, kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků, personální dokumentace pedagogických pracovníků.

 

Ad 2. Školní vzdělávací program je přístupný v ředitelně, u zástupce ředitele, v sekretariátu a na webu školy.

 

Ad 3. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Kromě pravidel provozu a vnitřního režimu školy obsahuje ustanovení vztahující se k podmínkám zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Jeho součástí jsou podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků. Školní řád obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, je zveřejněn ve škole na přístupném místě. Prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci a žáci, zákonní zástupci žáků jsou o jeho vydání a obsahu informováni.

 

Ad 4. Škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem, se zápisem do rejstříku škol, školním vzdělávacím programem a vzdělávacím programem čj. 16847/96-2, Základní škola. Ředitel zajišťuje vzdělávání a školské služby převážně kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. Ředitel vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady. Zajišťuje včasné informování zákonných zástupců nezletilých žáků o průběhu a výsledcích vzdělávání a zajišťuje dohled nad nezletilými žáky ve škole. Ředitel zřídil pedagogickou radu jako svůj poradní orgán a projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Stanovil organizaci a podmínky provozu školy. Ředitel rozhodl o povolení individuálních vzdělávacích plánů, o odkladech povinné školní docházky, o přijetí k základnímu vzdělávání a o přestupech a o povolení pokračování v základním vzdělávání.

 

Ad 5. Ředitel školy se účastní na vyzvání předsedkyně zasedání školské rady, umožňuje jí přístup k informacím o škole a k dokumentaci školy. Ředitel školy předložil školské radě k vyjádření školní vzdělávací program, ke schválení výroční zprávy o činnosti školy, školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Umožnil školské radě podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy a vyjádřit se k rozboru hospodaření.

 

Ad 6. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou způsobilí k právním úkonům, jsou bezúhonní a zdravotně způsobilí. S výjimkou jednoho mají všichni kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají.

 

Ad 7.   Byla provedena kontrola personální dokumentace ředitele.

V žádném z kontrolovaných bodů nebylo zjištěno porušení právního předpisu.

 V.

Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo

 1. Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení čj. 10 518/2007-21 ze dne 14. 5. 2007 s účinností od 1. 9. 2007

2. Rozhodnutí MHMP hlavního města Prahy ve věci návrhu zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení čj. S-MHMP 410039/2007 ze dne 11.10. 2007 s účinností od 1. 9. 2008

3. Žádost o změnu zápisu školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení čj. 688/2007 ze dne 27. 9. 2007

4. Jmenování do funkce ředitele čj. ŠÚ/436/Vei/97 ze dne 7. 5. 1997 s účinností od 1. 8. 1997

5. Potvrzení ve funkci ředitele Základní školy, Praha 13, Kuncova 1580, vydané Městskou částí Praha 13 dne 15. 3. 2004 čj. OŠ/26/2004

6. Školní matrika platná ve školním roce 2008/2009 (katalogové listy žáků třídy III. A a VIII. A) k termínu kontroly, katalogové listy žáků IX. A a IX. B ve školním roce 2007/2008

7. Školní vzdělávací program KUSTOD čj. 551/2007 pro základní vzdělávání platný od 1.9.2007 

8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

9. Zprávy o vlastním hodnocení školy za školní roky 2005/2006 a 2006/2007

10. Školní řád ze dne 1. 9. 2005 platný k termínu kontroly

11. Rozvrh vyučovacích hodin platný od 6. 10. 2008 k termínu kontroly

12. Záznamy z pedagogických rad ve školních letech 2007/2008 a 2008/2009 k termínu kontroly

13. Kniha úrazů vedená od 13. 6. 2006 k termínu kontroly, záznamy o úrazech žáků ve školním roce 2007/2008

14. Vstupní instruktáž pro nové zaměstnance školy (výběr) k termínu kontroly

15. Personální dokumentace pedagogických pracovníků k termínu kontroly

16. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní roky 2007/2008 a 2008/2009

17. Přehled dozorů a pohotovostí ve školním roce 2008/2009

18. Rozhodnutí ředitele o přijímání žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2008/2009, o povolení individuálních vzdělávacích plánů žákům ve školním roce 2008/2009, o odkladech povinné školní docházky žáků pro školní rok 2008/2009, o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2008/2009, o přestupech žáků ve školním roce 2007/2008, o povolení pokračování žáků v základním vzdělávání pro školní rok 2008/2009

19. Koncepční záměr rozvoje školy pro školní rok 2007/2008

20. Organizační řád platný od 23. 6. 2008 

21. Zápisy z třídních schůzek ve školním roce 2007/2008 a žákovské knížky ve školním roce 2008/2009 k termínu kontroly (výběr)

22. Třídní knihy všech tříd ve školním roce 2008/2009 k termínu kontroly

23. Zápisy ze zasedání školské rady ve školních letech 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008

VI.

Poučení

Podle ustanovení § 17 zákona č. 552/1991 Sb., může kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6.

 

Datum vyhotovení protokolu a složení kontrolního týmu

Praha 15. října 2008   

 

Titul, jméno a příjmení                                   Podpis   

Mgr. Boris Tvarůžek                                    

Mgr. Noëlle Kleinová

 

Datum a podpis kontrolované osoby potvrzující seznámení s protokolem a předání stejnopisu protokolu

 Praha 21.10. 2008      

 

Titul, jméno a příjmení                                   Podpis          

PaedDr. Pavel Petrnoušek