Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 5. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Navigace

Obsah

 

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

školní rok 2018/2019

ředitel

PaedDr. Pavel Petrnoušek 

ředitel školy

JF

Mgr. Jana Faltejsková

zástupkyně ředitele pro I. stupeň a školní družinu

Zástupce ředitele

Mgr. Petr Vaněk

zástupce ředitele pro II. stupeň

Hospodářka školy

Monika Fiklíková

hospodářka školy

Sekretářka školy

Bohumila Rubášová

sekretářka školy

Počet tříd: 30 (z toho I. stupeň 16, II. stupeň 14)

Počet žáků: 750 (z toho I. stupeň 390, II. stupeň 360)

Vzdělávací program: KUSTOD (č.j. 551/2007) v 1. – 9. ročníku umožňující kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku předmětů (matematika a informatika, cizí jazyky, tělesná výchova a výtvarná výchova) od 6. do 9. ročníku.

ZŠ Kuncova získala národní cenu kvality a je nositelkou prestižního titulu Společensky odpovědná škola, Zdravá škola a Škola pro demokracii.

Základní škola Kuncova je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Je zapsána ve Školském rejstříku od 1.1.2005.

ZŠ Kuncova je moderní sídlištní škola, která byla otevřena 1. 9. 1983. Zřizovatelem školy je Městská část Praha 13.

Od 1.1.1998 je škola právním subjektem.

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 je příspěvkovou organizací.

Škola je známá vynikající úrovní výuky matematiky, ve které její žáci pravidelně dosahují skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Četné jsou i úspěchy žáků v dalších vědomostních soutěžích (zeměpis, přírodopis, dějepis, český jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, anglický jazyk aj.). Mimořádných úspěchů (viz kapitola Úspěchy žáků) dosahují žáci školy i v uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, judo, miniházená, vybíjená, přehazovaná, atletika, nohejbal, stolní tenis aj.). Žáci ZŠ Kuncova na sebe upozorňují nejen jako vítězové obvodních kol sportovních soutěží, ale jsou pravidelnými úspěšnými účastníky kol krajských (basketbal, fotbal, vybíjená, nohejbal, házená) i republikových (za posledních osm let se dvakrát stali mistry České republiky v basketbalu v kategorii 6. – 7. tříd, 1x obsadili 3., 1x 4. a 1x 5. místo v kategorii 8. – 9. tříd). Ve školním roce 2017/2018 obsadili žáci I. i II. stupně 1. místa v obvodním kole Poháru pražských základních škol AŠSK. ZŠ Kuncova je čtyři roky po sobě nejlepší sportovní školou Prahy 13. Na konci školního roku 2017/2018 byla ZŠ Kuncova vyhlášena 5. nejlepší sportovní školou v Praze.

Žáci ZŠ Kuncova dosahují nadprůměrných výsledků ve čtenářské, matematické i přírodovědné gramotnosti ve srovnání s žáky jiných škol i studenty víceletých gymnázií (viz inspekční šetření PISA 2015, SCIO 2015/2016, SCIO 2016/2017, SCIO 2017/2018, INspiSet, Centrum zjišťování výsledků vzdělávání aj.). Nadprůměrné jsou též výsledky z českého jazyka a matematiky žáků 5. 7. a 9. ročníku, kteří konali v loňském i předloňském roce jednotnou přijímací zkoušku na osmiletá a šestiletá gymnázia a na čtyřleté středoškolské obory s maturitou.

 Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje žákům a žákyním pracovní, dopravní, výtvarnou, dramatickou, tělesnou, zdravotní, občanskou, sexuální, protidrogovou a environmentální (ekologickou) výchovu. ZŠ Kuncova cíleně rozvíjí i finanční gramotnost žáků.

Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod.

Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben a kabinetů. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 38 interaktivních tabulí (z toho 12 s posunem), 39 dataprojektorů a 118 počítačů, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. V učebně III.A využívá vyučující při výuce s žáky 30 tabletů propojených s PC, dataprojektorem a interaktivní tabulí. K dispozici jsou i interaktivní učebnice a výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky.

Škola využívá školní program Bakaláři, vede elektronické třídní knihy a od února 2018 i elektronické žákovské knížky.

Od školního roku 2018/2019 využívá škola elektronický docházkový a objednávkový systém na základě žákovských karet ISIC a učitelských karet ITIC. 

Škola disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben, ale v roce 2018/2019 se dostala na hranu své prostorové kapacity. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. V pavilonu B4, který byl v roce 2014 zrekonstruován za více než 5 miliónů korun, jsou v deseti učebnách nainstalovány interaktivní tabule s posunem a popisovatelnými bočními deskami. Nadstandardně vybavené jsou učebny chemie – fyziky, přírodopisu, českého jazyka – hudební výchovy, jazykové učebny, učebna matematiky a počítačová učebna II se 30 PC.

Vedení ZŠ Kuncova podává žádosti o granty, výzvy a programy. Škola získala v rámci projektu Výzkum, věda, vzdělávání 1 591 000, - Kč na realizaci tzv. Šablon, což jsou aktivity na pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem, zvýšení čtenářské gramotnosti a inkluzi v časovém horizontu 1.2.2017 – 30.1.2019. Na podzim 2018 podáme žádost o finance na realizaci OP VVV – Šablony II, kdy bychom měli získat více než 2 milióny korun na období 1.2.2019 – 21.1.2021.

Díky úsilí ředitele školy a místostarostky MČ Prahy 13 pro školství paní RNDr. Marcely Plesníkové získala ZŠ Kuncova v roce 2017 od MHMP finance na dvě významné investiční akce, a to 8,3 miliónu korun na výstavbu nového sportovního areálu se dvěma hřišti, atletickým oválem, běžeckou rovinkou a dalším sportovním zázemím a 47 miliónů korun na výstavbu nové školní kuchyně a jídelny na pozemku školy. Výstavba sportovního areálu byla zahájena koncem ledna 2018 a hotový areál byl slavnostně otevřen 31.5.2018.

Výstavba nové školní jídelny a kuchyně byla zahájena v březnu 2018 a bude dokončena 24.9.2018 a škole předána 26.9.2018. Jídelna umožní stravování až 3 stům strávníků najednou, kteří si elektronickým objednávkovým systémem budou vybírat jedno ze tří hlavních jídel včetně jednoho dietního.

Prostory staré jídelny, která se nachází ve 2. patře školní budovy v pavilonu A, budou přestavěny na nové učebny, kabinety a zázemí pro výuku. V plánu je i výstavba dvou učitelských garsoniér v 1. patře Tím se podstatně navýší prostorová kapacita školy a zkvalitní podmínky pro práci žáků i učitelů.

Ředitel školy podal v roce 2017 v rámci Výzvy č. 20 žádost o 2,5 miliónu korun na rekonstrukci učebny dílen, zeměpisu, počítačové učebny I a výstavbu venkovního dřevěného altánu na školním pozemku. Žádosti bylo vyhověno a škola má obdržet peníze na rekonstrukce na podzim 2018.

Vedení školy se daří opakovaně dostávat dotace na bezplatnou výuku češtiny pro žáky – cizince. V roce 2018 jsme obdrželi 360 tisíc korun.

Ve školním roce 2017/2018 jsme obdrželi 245 000 korun na realizaci vzdělávacích programů paměťových institucí do škol v rámci pilotního programu MŠMT. Stovky žáků školy navštívily bezplatně muzea a památníky po celé ČR. V létě 2018 jsme obdrželi dotaci MŠMT ve výši 122 500 Kč na stejný program v období září až prosinec stím, že se nabídka rozšířila i o návštěvy hradů a zámků.

Na jaře 2017 jsme na chodbách pavilonu B1 zřídili dva čtenářské koutky pro žáky I. stupně a v pavilonu B4 jeden čtenářský koutek s cizojazyčnou literaturou pro žáky II. stupně.

Ve všech třídách I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky.

Žáci I. i II. stupně využívají od září 2014 respektive 2012 nové šatní skříně, které postupně se stoupajícím počtem žáků každoročně dokupujeme. Celkem jsou k dispozici 4 šatní kóje a 712 skříněk. Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení. K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC. Od ledna 2011 má škola vlastní plynovou kotelnu. V srpnu 2011 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky. Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC.

Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima.

Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském parlamentu nebo schránku důvěry.

Od roku 2014 je ZŠ Kuncova nositelkou titulu Zdravá škola. V roce 2016 získala titul Škola pro demokracii a v listopadu 2016 obdržela ZŠ Kuncova národní cenu kvality a titul Společensky odpovědná škola.

Od školního roku 2013/2014 vyučujeme v ZŠ Kuncova 6 cizích jazyků. Vedle anglického jazyka je to francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk a italský jazyk. Všechny jazyky vyučují pouze kvalifikovaní učitelé.

Výuka anglického jazyka probíhá v 1. a ve 2. ročníku formou placených kroužků, které vedou učitelky naší školy.

Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky a žákyně 3 hodiny týdně.

Žákům 4. – 5. tříd nabízíme za úhradu jazykový kroužek francouzštiny nebo němčiny. Při dostatečném zájmu rodičů můžeme otevřít pro děti i jazykový kroužek španělštiny.

Od šestého ročníku nabízíme a zajišťujeme rozšířenou výuku jazyků pro žáky a žákyně v jazykových skupinách. Jako druhý cizí jazyk si nejčastěji volí němčinu, španělštinu nebo francouzštinu s tříhodinovou týdenní dotací. Těmto žákům přidáváme od 7. ročníku k angličtině i k druhému cizímu jazyku 1 hodinu konverzace týdně.

Od 7. ročníku mají všichni žáci a žákyně (tj. i žáci matematické, výtvarné a sportovní studijní skupiny) povinně vedle angličtiny další (druhý) cizí jazyk, a to německý, francouzský, španělský, ruský nebo italský s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. a 8. ročníku a tříhodinovou dotací v 9. ročníku.

Od 6. ročníku jsou žáci podle prospěchu, zájmu, přijímacích kritérií a počtu zařazeni do 4 studijních skupin:

• matematické (s rozšířenou výukou matematiky a informatiky)

• jazykové (s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka, a to německého, francouzského nebo španělského)

• sportovní (s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo)

• výtvarné (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a s výukou dějin umění)

Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí a spojují pouze na výuku dle specializace tj. na tři hodiny týdně.

Škola dále zajišťuje a nabízí:

- nadstandardní preventivní program pro žáky od 1. do 9. ročníku (např. přednášky a besedy s Policií ČR), adaptační kurzy pro žáky a žákyně 6. tříd, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky 6. - 7. ročníku, nadstandardní kurzy sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky 8. - 9. ročníku, program Hrou proti AIDS pro žáky 8. - 9. ročníku, kampaň Červená stužka s žáky a žákyněmi 9. ročníku, návštěvu Domu světla s žáky a žákyněmi 9. ročníku, finanční sbírky (Srdíčkové dny, Žlutý květ, Run and Help), divadelní představení, preventivní výchovné a diskusní pořady atd.)

- pro žáky 7. ročníku lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku a pro žáky 8. a 9. ročníku  zdokonalovací lyžařský kurz v zahraničí (Rakousko)

- kurzy plavání pro žáky 3. a 4. ročníku

- školy v přírodě, poznávací nebo výměnné zájezdy do zahraničí, raftové kurzy, školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy

- bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi, osobnostmi a sportovními oddíly např. Taneční studio Ivy Langerové, SK Bivoj judo, FZUŠ Stodůlky aj. (viz. nabídka kroužků)

Součástí školy je školní družina, která má 9 oddělení, školní knihovna (přes 6000 knih) se 4 PC a s připojením na internet  a školní jídelna.

V budově školy sídlí Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 a soukromé gymnázium.

Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době a má ziskovou hospodářskou činnost.

ZŠ Kuncova je sponzorem ZOO Praha a chovu ocelota stromového.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy